3 jaar geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (73)

De Onveranderlijke

 

“En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende1 en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen hij ons de Schriften opende? ” (Luk. 24:30-32).

Hij neemt brood, dankt ervoor, breekt het en geeft het hun. Op de dag van Zijn grootste triomf handelt Hij niet lichtvaardig, maar blijft Hij de afhankelijke Mens, die God dankt voor het voedsel en de mensen dient. Net zoals Hij had gedankt voor de vijf broden en twee vissen of de zeven broden en de kleine vis, zo ook hier. Hij is Dezelfde – vóór en ná Zijn opstanding.

De twee discipelen waren terneergeslagen (Luk. 24:17). Het geloof van deze twee was net als een dovende kaarsepit, dat op het punt stond om uit te gaan. Jesaja had met het oog op Christus geschreven: “de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen” (Jes 42:3). Dit is precies wat we hier zien: Hij kwam om hun geloof weer aan te wakkeren, zodat ze korte tijd later kunnen zeggen: “was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak (Luk. 24:32).

Bent jij op dit moment depressief en teleurgesteld omdat dingen anders lopen, dan je had gehoopt? Juist in zulke dagen wil de Heer bijzonder dicht bij je zijn en je een diep besef van Zijn liefde geven. God troost de terneergeslagenen (verg. 2 Kor. 7:6)!

Vooral in deze tijd, wanneer er onder Gods volk zoveel falen is, misschien wel meer dan ooit tevoren, roept Gods getrouwe Getuige jou persoonlijk toe: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik <ook> bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Openb. 3:20).

Open jouw gewonde hart voor Hem door een bewuste wilsbeslissing, net zoals de twee discipelen hun huis voor Hem openden. “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden” (Jes. 57:15).

 

NOOT:
1. Of ‘loofde’.

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW