3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (48)

Bidders gezocht!

 

“Simon, Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd … Ik heb echter voor jou gebeden …“ (Luk. 22:31,32).

De Zoon van God wist alles wat Hem zou overkomen (Joh. 18:4). Maar dat niet alleen: Hij kende ook de toekomst van Petrus. Hij is de Alwetende, de God van kennis (1 Sam. 2:3) – niettemin leefde Hij in afhankelijkheid en bad voor Zijn discipel. De Heer heeft ongetwijfeld intens gebeden voor Petrus en de andere discipelen in de nacht van gebed aan het begin van Zijn dienst (Luk. 6:12). Hoe vaak zal Hij voor hen hebben gebeden in de drie jaar dat Hij elke dag bij hen is geweest! In Johannes 17, kort voor Zijn kruisiging, bad Hij opnieuw voor hen. Hij houdt ook niet op voor ons tussenbeide te treden, totdat wij, ondanks ons herhaaldelijk falen, veilig de andere oever hebben bereikt (vgl. Hebr. 7:25; Matth. 14:22,23; Ps. 107:30).

De opzet van de vijand wordt teniet gedaan door gebed! Daarom is niet alleen gebed belangrijk voor ons, maar ook het strijden in gebed! Paulus schrijft in verband met de wapenrusting: “… terwijl u ten allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking …” (Ef. 6:18). Weten wij wat het in de praktijk betekent om in gebed te smeken en tot God te roepen (vgl. Ps. 119:147)? Vandaag worden broeders en zusters gezocht, die in gebed worstelen en strijden voor andere gelovigen (vgl. Kol. 4:12; Rom. 15:30). Dit geldt zowel voor diegenen met wie we regelmatig gemeenschap hebben, als in het bijzonder ook voor diegenen die in de wereld zijn afgedwaald.

De kracht van voorbede is duidelijk uit het voorbeeld van Paulus. Na vier jaar gevangenisstraf is hij er nog steeds van overtuigd, dat door de gebeden van de Filippenzen hem de genade gegeven zal worden, om het in de gevangenis niet op te geven, maar om God – door Hem te vertrouwen – te blijven eren (vgl. Fil. 1:18-20)!

Samuël was een voorbidder. Met het oog op het volk van God, dat steeds weer faalde, zei hij: “En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden …” (1 Sam. 12:23). Eens riep hij de hele nacht tot de Heer omdat Saul had gezondigd (1 Sam. 15:11). Jobs voorbeeld maakt duidelijk dat voorbidders zelf grote zegeningen ontvangen. Hij kreeg de taak om voor zijn vrienden te bidden, omdat zij ongepast over God hadden gesproken. God liet daarover duidelijk van Zich spreken: “En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden” (Job 42:10).

Hoe groot is het falen onder het volk van God vandaag! Wat moeten wij doen aan dit falen? God wil dat we in de geest van Daniël voor Hem in de bres staan, zonden belijden en voorbede doen (vgl. Dan. 9). Mozes deed dit vaak met toewijding: “Hij zei dat Hij hen zou wegvagen. Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben” (Ps. 106:23). “En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de HEERE, net als de eerste keer, veertig dagen en veertig nachten. Ik at geen brood en dronk geen water, vanwege al de zonde die u begaan had, door te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE om Hem tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege Zijn toorn en grimmigheid: de HEERE was zo toornig op u dat Hij u wilde wegvagen. De HEERE verhoorde mij echter ook die keer“ (Deut. 9:18,19). Later moest God zeggen: “Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand” (Ezech. 22:30). Jesaja meldt iets soortgelijks: “Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder” (Jes. 59:16). Spreken deze verzen nog tot ons hart of hebben we er al afstand van genomen?

Hoe belangrijk is de dienst van voorbede! Voorbidders zullen ooit groot loon ontvangen voor de rechterstoel van Christus – ten dele misschien veel meer dan degenen, die in het openbaar hebben gediend. Velen betreuren de achteruitgang van het christendom vandaag; maar waar zijn degenen, die niet alleen treuren, maar ook met toewijding de dienst van voorbede doen? God is nog steeds op zoek naar degenen, die voor Hem in de bres treden. Geloven wij, dat de dienst van voorbede  zeer waardevol is in de ogen van God en dat Hij deze ook concreet beantwoordt? Ons persoonlijk gebedsleven geeft het antwoord op deze vraag. Met meer voorbede zou de Heer zeker ook weer meer zegeningen geven, en veel gemeenten zouden vandaag niet zo snel uit elkaar gaan! “Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet” (Joh. 13:17).

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.10.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW