2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (99)

Bijbelgedeelte: Galaten 5 vers 22-33

De vrucht van de Geest

 

“Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron” (Gen. 49:22).

De Heer Jezus was de mens die is als een boom, geplant bij waterstromen (verg. Ps. 1:3). Hij droeg voortdurend vrucht voor God door de Vader te openbaren in deze wereld en Zijn wil te doen. De negenvoudige vrucht van de Geest (verg. Gal. 5:22,23) kwam ook duidelijk naar voren in Zijn leven.

Hij toonde liefde voor Zijn Vader door Zijn gehoorzaamheid, die zijn hoogtepunt bereikte met het geven van Zijn leven. Hij verheugde zich in de Geest en verheugde Zich toen Hij de Vader prees om Zijn wegen in ongunstige omstandigheden (Luk. 10:21). Te midden van gevaar, haat en vijandigheid genoot Hij een vrede die alle verstand te boven gaat (verg. Mark. 4:37,38; Joh. 18:1-11). Met welk een lankmoedigheid verdroeg Hij Zijn onverstandige discipelen in de geest van liefde gedurende meer dan drie jaar! Hij nam de tijd om de menigte rustig te laten gaan en ontmoette zelfs degenen die Hem minachtend bejegenden met een bewonderenswaardige vriendelijkheid.

Onvermoeibaar ging Hij op weg om goed te doen en de goedheid van God te openbaren (verg. Hand. 10:38). Hij was de getrouwe getuige van God in deze wereld, die zich door niets of niemand liet afbrengen van het trouw dienen van Zijn God. Toen Hij werd aangevallen en belasterd, verdedigde Hij Zich niet, maar gaf blijk van een zachtmoedigheid die die van Mozes ver overtrof. Zijn zelfbeheersing was ook uniek: hij vastte 40 dagen in de woestijn, stond regelmatig op voor zonsopgang, bracht hele nachten door in gebed en wachtte altijd geduldig op Gods tijd.

De Meester zei eens tot Zijn discipelen: “… Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven …” (Joh. 15:16). Wat bedoelt Hij met deze woorden? Hoe kunnen wij vandaag, in ons dagelijks leven, vrucht dragen voor God? De samenhang van Johannes 15 maakt duidelijk, dat het bij deze vrucht gaat om het leven van de wijnstok dat zich openbaart in de takken. Wij dragen vrucht voor God wanneer het leven van de Heer Jezus – die in ons leeft – in ons wordt gezien. Dit gebeurt op zijn beurt in de kracht en door het werk van de Heilige Geest.

Wanneer wij ernaar streven lief te hebben, ons te verheugen, vrede te sluiten, lankmoedig te zijn jegens anderen, vriendelijkheid te betonen, goed te doen, trouw te dienen, zachtmoedig te reageren wanneer wij onder druk worden gezet, niet te vervallen in losbandigheid maar vastberaden de weg van het discipelschap te gaan, dan zijn wij in overeenstemming met de Geest van God. De Heilige Geest zelf zal deze dingen in ons voortbrengen als wij gewillig zijn en Hem de ruimte geven!

Streeft u ernaar dat de vrucht van de Geest dagelijks in u zichtbaar wordt? Valt de bedoeling van de Geest samen met uw wil? Wat is het hoogste doel van uw leven?

 

Jan Philip Svetlik

Online in het Duits sinds 04.06.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW