1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (94)

“En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galiléa” (Luk. 4:14).

Dienen in de kracht van de Geest

 

40 dagen lang vastte de Zoon van God in de woestijn. Lukas, de arts, schrijft uitdrukkelijk dat Hij honger had (Luk. 4:2). Maar juist nu was het moment gekomen, dat Hij zou terugkeren naar Galilea om Zijn openbare dienst te beginnen.

Maar hoe zou Hij – als we aan Zijn Mensheid denken – zo’n lange mars moeten afleggen in deze verzwakte lichamelijke toestand? Hij wandelt, maar niet in Zijn eigen Goddelijke kracht, maar Hij verlaat Zich als mens op de kracht van de Geest van God, Die Hem helpt in Zijn uitputting en Hem in staat stelt Zijn dienstwerk te beginnen.

Waarom noemt Lukas deze details in deze tekst? Ongetwijfeld ook om ons te laten zien, dat Jezus Zijn gehele dienst deed in de kracht die God Hem gaf. Zijn vrijwillig afzien van natuurlijke energie, die Hij anders via voedsel ontving, maakt dit des te duidelijker. Hij maakte Zich afhankelijk van zowel de leiding als de kracht van de Geest. De Psalmist schrijft: “Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht1 van de man. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen” (Ps. 147:10,11). Wat een vreugde had God in Zijn dienaar die te allen tijde op Zijn goedheid wachtte en ook daadwerkelijk op Zijn kracht vertrouwde!

Tot Zerubbabel sprak de Heer de bemoedigende woorden: “Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest” (Zach. 4:6). Paulus zou hier ook een lied over kunnen zingen. Nadat hij door de Joden gestenigd en dood verklaard werd, staat hij weer op, gaat terug naar de stad en trekt de volgende dag verder om zijn dienst voort te zetten (verg. Hand. 14:19-22). Was het niet de Geest van God die hem de kracht gaf om dit te doen? Tot dezelfde apostel zei de verheerlijkte Heer: “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9).

Ook wij worden opgeroepen om niet in onze eigen kracht te dienen, maar in de kracht die God geeft – opdat Hij in alles verheerlijkt wordt (verg. 1 Petr. 4:11)! Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden – dit geldt ook wanneer wij zwak en uitgeput zijn. Als de Geest van God onze gids is, zal Hij ons laten zien wanneer het tijd is om te dienen en wanneer het tijd is om te rusten. Er zijn ook situaties in het leven waarin men vermoeid is en toch doorgaat (verg. Richt. 8:4).

Op welke kracht steunt u als u God dient? Door bewust uw zwakheid te erkennen, geeft u Hem de kans om Zijn kracht over u te laten komen (verg. 2 Kor 12:9)? Gelooft u, dat u zonder de genade van de Heer niets kunt doen, dat eeuwigheidswaarde heeft?

 

NOOT:
1. Spierkracht: Letterlijk: ‘benen van de man.’

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.05.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW