2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (81)

De Geest van wijsheid en inzicht

 

“Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, …” (Jes. 11:2).

 

De evangeliën tonen ons vele gebeurtenissen waarin de eigenschappen van de Heilige Geest zichtbaar werden in het leven van Jezus.

Reeds als kind was Hij vervuld met wijsheid en bleef er in toenemen (Luk. 2:40,52). Toen Hij twaalf jaar oud was en met Zijn ouders in Jeruzalem was, wist Hij, dat het nu de tijd voor Hem was om alleen in de tempel te blijven. Hoewel Hij verstandiger was dan al Zijn leraren, en meer inzicht bezat dan de ouderen (Ps. 119:99,100), onderwees Hij daar niet, maar gedroeg Hij zich naar Zijn leeftijd. Het was zeer wijs van Hem om in deze situatie vragen te stellen en alleen dan te spreken, wanneer Hem iets gevraagd werd. De schriftgeleerden waren verbaasd toen zij Zijn antwoorden hoorden, waaruit Zijn diep inzicht in het Woord van God bleek (Luk. 2:46,47).

Toen Hij in de woestijn door satan verzocht werd, gaf de Heilige Geest Hem de wijsheid om het zwaard van de Geest zo te hanteren, dat de vijand daardoor op de vlucht sloeg. Korte tijd later onderwees Hij in de synagoge. Onder de leiding van de Geest sprak Hij profetische woorden, die de toestand van het hart van Zijn tegenstanders in die situatie openbaarden.

Hij kon de geesten onderscheiden en ook de beweegredenen van hen die tot Hem kwamen (1 Kor. 12:10). Met veel wijsheid en inzicht beantwoordde Hij de vragen, of het juist was om belasting te betalen aan de keizer of hoe het zat met de opstanding van de doden. Zijn antwoorden legden Zijn tegenstanders het zwijgen op en maakte dat zij versteld stonden (Matth. 22:33).

Hij beoordeelde de dingen niet op grond van wat Hij hoorde of zag (verg. Jes. 11:3), maar in het licht van de Heilige Geest. Zoals de zevenarmige kandelaar licht verspreidde in het heiligdom van de tabernakel, zo gaf de Geest van God Hem licht om alles wat voor Hem kwam te oordelen met goddelijke wijsheid en inzicht.

Staat u op het punt een moeilijk gesprek te voeren? Of bent u bang omdat u niet weet wat u moet zeggen, als u plotseling vragen over uw geloof moet beantwoorden? De Heer Jezus deed een wonderbare belofte aan de discipelen, waarop ook u in deze situaties kunt steunen: “Wanneer zij u brengen voor de synagogen, de overheden en de machten, weest niet bezorgd hoe <of wat> u antwoorden of wat u zeggen moet; want de Heilige Geest zal u op dat ogenblik leren wat u behoort te zeggen … Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest” (Luk. 12:11,12; Mark. 13:11).

Vertrouwt u op menselijke wijsheid en retoriek, wanneer u het Woord van God verkondigt, of maakt u zich bewust afhankelijk van de leiding van de Geest (verg. 1 Kor. 2:13)?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW