10 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (64)

Rust in de storm – Hoe men een overwinnaar wordt

 

“Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt u? … Ik heb u gezegd dat ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan! … de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?” (Joh. 18:4,8,11).

De Zoon van God had Zijn discipelen vaker verteld, dat mensen Hem zouden mishandelen en kruisigen. Nu was de tijd van vervulling gekomen. Het is indrukwekkend wat een rust Hij op het moment van Zijn overlevering en gevangenname uitstraalt. Hij ontmoette Judas, de soldaten, de menigten en de hogepriesters met grote waardigheid! Zoals iemand treffend zei: “Wat een majesteit, wat een heilige moed, verbonden met een eenvoudige afhankelijkheid van Zijn hemelse Vader.”

Hoe was dat mogelijk? Hoe is het grote contrast met de scène in Gethsémané te verklaren, waar Hij slechts een paar minuten daarvoor ontsteld en angstig, met luid geroep en onder tranen op Zijn aangezicht lag? In het antwoord op deze vraag ligt ook het geheim van onze vrede en geestelijke kracht: Voordat de verzoeking kwam, ging Hij in gebed in gemeenschap met Zijn Vader in de geest door alles heen, wat als een berg voor Hem stond. Als de tijd daar is, is Hij er volledig op “voorbereid”. De verzoeking had geen macht over Hem, want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, bewaarde Zijn hart (verg. Fil. 4:7).

Wat een tegenstelling met Petrus, die sliep in plaats van te bidden! Als plotseling de soldaten komen, trekt hij zijn zwaard en probeert ze met vleselijke middelen tegemoet te treden. Hoe vaak gedragen wij ons op precies dezelfde manier!

Jezus daarentegen had al in Gethsémané in gebed de kelk uit de hand van de Vader aangenomen. Hij verdedigt Zichzelf nu niet, omdat Hij de hand van God in de gegeven omstandigheden ziet. Integendeel: Hij overwint kwaad door het goede en geneest het afgehakte oor van Zijn vijand (Luk. 22:51). Hij heeft de wereld echt overwonnen (Joh. 16:33). Ten slotte gaat Hij als de grote Overwinnaar “terwijl Hijzelf Zijn kruis droeg … naar de plaats … waar zij Hem kruisigden” (Joh. 19:17,18).

Wat doet u, als u voor een beproeving of verzoeking komt te staan? Trekt u zich terug om ze in rust voor de Heer neer te leggen? Als u eerst in gemeenschap met God in gebed door de verzoeking heengaat, dan zal God ook bij u zijn als de verzoeking komt! Dit geldt ook voor de “kleine dingen” in het dagelijks leven. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt” (Ps. 55:23).

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 02.01.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW