2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (63)

Levenswandel en antwoord op gebed

 

“Hij is verhoord om Zijn godsvrucht …” (Hebr. 5:7).

Heeft de Vader de smeekbede van de Heer Jezus in Gethsémané wel gehoord? De beker van Gods toorn bleef Hem immers niet bespaard. Deze beker kon echter niet aan Hem voorbijgaan, maar Hij werd verhoord in de opstanding – en voor deze opstanding heeft Hij ook gebeden.

David schrijft profetisch over Hem: “Leven heeft hij van U verlangd en U hebt het hem gegeven, lengte van dagen, eeuwig en altijd” (Ps. 21:5). In de profeet Jesaja zegt God Zelf: “In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord …” (Jes. 49:8).

De Zoon van God leidde een leven van toewijding, afhankelijkheid en eerbied ten opzichte van God. Daarom kon Hij met overtuiging zeggen: “U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet” (Ps. 16:10). De Bijbel bevestigt, dat Hij “is verhoord om Zijn godsvrucht” (Hebr. 5:7).

Jezus had gedurende Zijn hele leven de zekerheid, dat de Vader altijd bij Hem was en Hem altijd hoorde (Joh. 11:42). Waarom was dat zo? Omdat Hij te allen tijde deed, wat de Vader eerde en Hem welbehaaglijk is (Joh. 8:29). Bij ons zal het ook niet anders zijn, wanneer we werkelijk kunnen zeggen: “Want te leven is voor mij Christus” (Fil. 1:21; verg. Joh. 14:23).

We zien op verschillende plaatsen, dat onze levenswandel en Gods antwoord op gebed nauw met elkaar verbonden zijn. Omdat de Zoon van God een (volmaakt) rein van hart had, kon Hij vrijmoedig en met zekerheid bidden. Hij werd gered uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen en Hij werd verhoord (Ps. 22:22). We lezen over Daniël, de trouwe bidder, dat hij gered werd van de leeuwen, omdat hij op God vertrouwde en geen misdaad deed (Dan. 6:22,23). Johannes schrijft met het oog op ons: “Geliefden, als <ons> hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid jegens God; en wat wij ook bidden, ontvangen wij van Hem, omdat we Zijn geboden bewaren en doen wat voor Hem welbehaaglijk is” (1 Joh. 3:21,22).

Laat u dingen toe in uw leven, die uw geweten belasten? Dingen die God ervan weerhouden op uw gebeden te antwoorden? De schrijver van Hebreeën kon zeggen: “Bidt voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alles goed willen wandelen” (Hebr. 13:18). Geldt dat ook voor uw leven?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW