1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (52)

De vurige pijlen van de boze

 

“En zij kwamen aan een plaats, Gethsémané geheten, en Hij … begon ontsteld en zeer beangst te worden, en Hij zei tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot [de] dood toe … zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, en Hij knielde neer …” (Mark. 14:32-35; Luk. 22:40,41).

De overste van deze wereld stond op het punt nog eens alle wapens in stelling te brengen om de Vredevorst van het pad van gehoorzaamheid te weerhouden. Maar hij zou in Hem geen zwak punt vinden, dat een aanknopingspunt bood (Joh. 14:30). In de woestijn probeerde Satan, de oude slang, de Heer te misleiden. Hier in Gethsémané verschijnt hij als een brullende leeuw die Jezus door de dood, de koning van de verschrikking, wil laten wankelen. Hij schiet vurige pijlen op de trouwe Dienstknecht van God om Hem in angst en verschrikking te brengen.

In minder dan 24 uur zouden de handen en voeten van Jezus met spijkers doorboord aan het vloekhout genageld worden. Duisternis, het van God verlaten zijn en het niets ontziende oordeel van Hem, Die te rein van ogen is om het kwaad te zien, staan op dit moment voor de ogen van Zijn hart. Angst en ontzetting overvallen Hem. Hoe moet Hij, de Heilige, Die goddeloosheid haatte (Ps. 45:7), opzien tegen en walgen van het in aanraking komen met de zonde; ja, zelfs om ermee overladen te worden! Hij kende het woord van de psalmist die profetisch schrijft met betrekking tot het kruis van Hem: “Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen; mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten” (Ps. 40:12).

Hij trekt zich terug – op een steenworp afstand. Ca. 1000 jaar eerder had de man naar Gods hart de reus Goliath in de strijd met een steenworp verslagen (1 Sam. 13:14; 17:50). De leeuw uit de stam Juda daarentegen vocht zonder steen en slinger met een Goddelijk wapen, dat krachtig is om alles te vernietigen wat tegen de wil van God ingaat. Deze keer heft Hij Zijn ogen niet op naar de hemel, maar knielt neer, valt op de aarde en begint te bidden zoals nog nooit tevoren een mens gebeden heeft!

Bent u zich ervan bewust, dat het uw zonden waren die de Zoon van God in deze vreselijke nood brachten? Heeft wat daar in Gethsémané gebeurd is, invloed op uw houding ten opzichte van zonde en op dingen die ons snel tot zondigen verleiden? Wat betekent het in de praktijk om elke gedachte gevangen te nemen tot de gehoorzaamheid van Christus (verg. 2 Kor. 10:4,5)?

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.11.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW