4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (42)

“Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken” (Joh. 12:28).

God spreekt – ook vandaag nog!

 

De stem van God werd drie keer uit de hemel gehoord, terwijl de Heer Jezus hier op aarde was – en elke keer bad de Zoon van God. Het gebedsleven van de Heer Jezus was geen monoloog!

Hij begon zijn openbare dienst in afhankelijkheid van God onder gebed. Hij bad te midden van zondaars toen hij zich in de Jordaan liet dopen, waarop onze hemelse Vader uit de hemel getuigt van Zijn liefde voor Hem en Hem boven alles eert. Tegen het einde van Zijn dienst bidt de Zoon van God op de berg van de verheerlijking (Luk. 9:28). Hij kwam in afhankelijkheid van God om de eeuwige raadsbesluiten van Zijn Vader te vervullen. Opnieuw getuigt de vader van de liefde voor Zijn Zoon. Deze keer eert Hij Hem boven de grootste profeten uit het Oude Testament. Ze legden op bepaalde tijden verklaringen van God af, maar in Hem sprak God voortdurend tot Zijn volk (verg. Hebr. 1:1).

God beantwoordt gebeden die daartoe dienen, dat Hij verheerlijkt wordt. In Handelingen 4 baden de discipelen om vrijmoedigheid om het Woord van God tot mensen te spreken. God verheerlijkte Zichzelf daardoor, dat Hij in antwoord op hun gebed hen vrijmoedigheid, grote genade en kracht gaf om te getuigen (verg. Hand. 4:31–33). Toen Petrus in de gevangenis zat, baden de gelovigen eenstemmig en volhardend voor hun broeder. Dit gemeenschappelijk strijden in gebed was zo aangenaam voor God, dat Hij dezelfde nacht nog antwoordde. “En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen” (Jes. 65:24). God kon ook niet zwijgen toen Paulus en Silas, met hun voeten in het blok, in de kerker van Filippi baden en Hem voor de oren van de andere gevangenen door lofgezang verheerlijkten (Hand. 16:24-25).

Is jouw gebedsleven (bij wijze van spreken) alleen maar een monoloog of ervaar je ook, dat God tot je spreekt als je ‘in de stilte’ gaat? Wanneer was de laatste keer dat God rechtstreeks tot je sprak door Zijn Woord, door de Heilige Geest of door profetische dienst? Bid je ervoor, dat Hij dit doet?

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 01.10.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW