6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (19)

Waakt en bidt!

“… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12);

“Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed” (Hand. 1:14).

Gedurende de hele nacht volhardde de Zoon van God in het gebed. Wat zal Hij in deze uren met Zijn Vader hebben besproken? Als Hij ongeveer drie jaar later in grote zielennood in Gethsemané is, lijkt het erop dat Hij driemaal gedurende één uur per nacht bidt (Mark. 14:35-41). Hij predikte niet alleen over het onderwerp gebed, maar Hij leefde het ook voor – en dat deed Hij tot het einde van Zijn leven.

Paulus schrijft aan de Kolossenzen: “Volhardt in het gebed terwijl u daarin waakzaam bent met  dankzegging …” (Kol. 4:2). We kunnen dit alleen en samen doen – de discipelen waren samen met hun drieën toen de Heer hen vroeg te waken en te bidden (Matth. 26:41). Samen is het soms gemakkelijker om langere gebedstijden te hebben. Dit kan zowel privé als in de gemeente gebeuren. Vooral wanneer er een speciale behoefte is, is het een zegen om gemeenschappelijk voor de troon van genade te komen, in het vertrouwen dat de Hoorder van het gebed de gebeden niet onbeantwoord zal laten. Toen koning Herodes Petrus in de gevangenis had gezet, brandde het licht in een van de huizen van Jeruzalem die nacht. Velen waren daar verzameld om voor hun broeder te bidden (Hand. 12:12). “… maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan” (Hand. 12:4). De Heer heeft toen wonderbaarlijk verhoord!

Het christendom begon met honderdtwintig mensen, die eendrachtig in gebed bleven en ernaar verlangden dat God Zijn beloften zou vervullen (Hand. 1:14, verg. Luk. 11:13; 24:49). Houden wij de Heer aan Zijn beloften (Jes. 62: 6,7)? Ontmoeten wij ook af en toe – naast de regelmatige bidstonden – gelovigen, om de Heer in rust de dingen te vertellen die op onze harten liggen? Geloven wij, dat het werkelijk loont en dat God Zich daarover verheugt als wij dat doen? Wat weerhoudt ons ervan om in dit opzicht elkaar aan te moedigen om goede werken te doen (Hebr. 10:24)?

Online in het Duits sinds 28.02.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW