2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (106)

Waar leeft u van?

“Er staat geschreven: ‘niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat” (Matth. 4:4).

Het is opvallend dat de Heer Jezus niet eenvoudig spreekt over het Woord van God in de woestijn in algemene zin. Hij wacht op een directe opdracht of een concreet woord, dat “door de mond van God” wordt gesproken. In Jesaja 50 vers 4 zien we dat Hij iedere morgen Zijn oor liet openen en onderrichtten om de stem van God te horen en van Hem leiding voor de dag te ontvangen.

Maar de Heilige Schrift was ook een licht op Zijn pad en vormde Zijn innerlijk leven. Het Woord was de bron en de drijfveer voor alles wat Hij deed. Het zette Zijn wil in beweging. Zonder het Woord, deed Hij niets.

Vertrouwen en ware afhankelijkheid bewijzen zich onder meer door de dingen niet in eigen hand te nemen, maar op God te wachten totdat Hij ons Zijn wil openbaart of de vrede van Christus in ons hart beslist (verg. Kol. 3:15).

Dit kan ook betekenen, dat we wachten met een beslissing – ook al wordt de lucht steeds dunner – totdat de Heer concreet tot ons spreekt door Zijn Woord. Saul verloor zijn koningschap omdat hij de toenemende druk niet kon weerstaan en eigenmachtig handelde terwijl hij had moeten wachten (verg. 1 Sam 13:8-14). Wanneer God tot ons spreekt door het geschreven Woord of door Woorden van profetie, dan mogen wij daar in geloof op leunen – dat wil zeggen Hem op Zijn Woord geloven – en onze hoop daarop stellen.

Dit zal dan tot uiting komen in ons gebedsleven, zoals er geschreven staat: “Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt.Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen” (Ps. 119:147,49). Op deze manier in afhankelijkheid en geloof leven zal ook een bemoedigend getuigenis zijn voor anderen, zoals de Psalmist zegt: “Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich, omdat ik op Uw woord gehoopt heb” (Ps. 119:74).

Zich bezighouden met de woorden die de Zoon van God gesproken heeft, zorgt er ook voor, dat God gebedsverzoeken in ons vormt die overeenstemmen met Zijn wil en die Hij dus ook zal verhoren. De Heer bemoedigde Zijn discipelen door te zeggen: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren” (Joh. 15:7).

Wacht u op de Heer tot Hij tot u spreekt of u de overtuiging geeft, dat het juiste moment gekomen is? Wanneer was de laatste keer, dat u een beslissing nam omdat de Heer specifiek tot u sprak door Zijn levend Woord of een profetisch Woord? Is het voor anderen zichtbaar, dat u een afhankelijk leven leidt en er werkelijk op vertrouwt, dat het Woord een lamp voor uw voet en een licht op uw pad is (verg. Ps. 119:105)?

 

Jan Philip Svetlik

Online in het Duits sinds 11.09.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW