2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (102)

Het Woord van God in het hart

 

“Welzalig de man …  die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt” (Ps. 1:1,2).

Het Woord van God wordt op verschillende manieren aan de gelovige gegeven: als licht voor de weg, als voedsel voor de ziel en als wapen in de strijd. De Zoon van God leefde niet alleen in een permanente houding van gebed en onder de leiding van de Geest, maar ook in afhankelijkheid van het levende Woord van God. Het Woord vormde Zijn gedachten en gaf Hem richting – elke dag!

Reeds van kindsbeen af toonde Jezus een belangstelling voor de Heilige Schrift die uniek was. De schriftgeleerden waren verbaasd toen zij de vragen van deze 12-jarige jongen in de tempel hoorden. Zij waren nog meer verbaasd over de antwoorden die zij van Hem kregen op hun vragen (verg. Luk.2:46,47).

Toen Jezus rond zijn dertigste met Zijn openbare bediening begon, kende Hij het Woord van God zo goed, dat Hij het vaak uit het hoofd kon citeren. Omdat de wet van God in Zijn hart woonde, was Hij in staat die op het juiste moment toe te passen wanneer Hij door de duivel, de schriftgeleerden of de Farizeeën verzocht werd.

Toen de bijbelcommentator August van Ryn vreesde blind te worden, leerde hij het hele Nieuwe Testament en delen van het Oude Testament uit het hoofd. Veel rabbijnen kunnen vandaag de dag het hele Oude Testament nog uit hun hoofd opzeggen.  Het is verbazingwekkend waartoe het menselijk brein in staat is!

Welke waarde heeft het Woord van God voor u? In hoeverre leeft u naar de aansporing van Paulus: “Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen” (Kol. 3:16)? Neemt u de tijd om verzen, hoofdstukken, brieven of andere boeken van de Bijbel uit het hoofd te leren?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.09.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW