8 jaar geleden

Advent – Jesaja 9 vers 5

Want een Kind is ons geboren …

Het Kind in de kribbe, de Zoon des mensen: Dat is onze Redder, waarachtig Mens – om voor ons te kunnen sterven. Laten we hem eren voor Zijn eerste “Advent”, zijn vrijwillige menswording!

… een Zoon is ons gegeven …

Deze baby in Bethlehem was en is de Zoon van God (Ps. 2:7). Welke waarde kennen we Hem toe in ons leven?

… En de heerschappij rust op Zijn schouder …

Tussen de gave van de Zoon en het begin van Zijn heerschappij liggen nu meer dan 2000 jaar – Christus werd verworpen. “Alles hebt U onder Zijn voeten onderworpen”, maar “nu zien wij nog niet alles aan Hem onderworpen” (Hebr. 2:8). De wonderbare Verlosser zal spoedig in heerlijkheid regeren, de beste heerser aller tijden zal dan Zijn troon bestijgen! Regeert Hij nu al in ons leven?

… en men noemt Zijn Naam Wonderlijk …

Deze Heerser is uniek. Hoewel waarachtig Mens, draagt Hij dezelfde naam als God Zelf – want Hij is God (vgl. Richt. 13:18). Is deze “wonderbare” Persoon inhoud van onze aanbidding?

… Raadsman …

Alle adviseurs van regeringen op deze aarde worden overschaduwd door deze unieke Raadsman, Die de regering van God volmaakt uit zal voeren. Kan Hij ons al dagelijks raad geven (Ps 32:8)?

… sterke God …

Wie had gedacht dat de door Maria verzorgde baby op hetzelfde moment “de waarachtige God” (1 Joh. 5:20) is en eenmaal als God-Koning in Sion heersen zal (Jes. 52:7)? Zo sterk is onze Redder ook vandaag al!

… Eeuwige Vader (of Vader van de toekomende eeuw) …

Alle zegeningen van het duizendjarig vrederijk worden door Hem ingewijd; Hij is de oorsprong van gerechtigheid, vrede en vreugde (vgl. Jes. 32:1,17). Christus wil vandaag graag in ons leven alles leiden en besturen – kan Hij dat?

… Vredevorst …

Oorlog, ongerechtigheid en verdriet zullen spoedig door de Vredevorst van tafel geveegd worden. Ook ons leven mag door Hem tot een leven van vrede worden: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27). En we mogen ons op Zijn tweede “Advent” in heerlijkheid van harte verheugen!

Martin Schäfer, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW