10 jaar geleden

Adam, de eerste gelovige

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de Schrift neergezet1. Toch doen we hem met dat beeld tekort. Want het is slechts een deel van de waarheid. Adam was namelijk eveneens een gelovige. Sterker nog: Adam zondigde als gelovige. Enkel deze conclusie namelijk past in het Bijbelse verslag.

Want indien Adam nooit had geloofd, had hij vanaf het begin in zonde geleefd. Anders gezegd: dan had Adam reeds vóór de zondeval gezondigd. Want ongeloof is zonde2. Maar er is meer. Tevens was het anders ondenkbaar dat God hem met dierenvellen bekleedde. Vellen van een dier, gedood in Adam’s plaats. Adam werd door God ‘gehuld in een offer’3. Zoals vandaag de gelovigen – uiteraard in geestelijke zin – in Christus gehuld worden. Geen ongelovige deelt daarin. Geestelijk gezien zijn ongelovigen namelijk naakt in plaats van bekleed4. Het lijdt geen twijfel: Adam was een gelovige.

Vraag is natuurlijk wát Adam geloofde. Wat heeft Adam geloofd, reeds voordat hij zondigde? Hebreeën 11:2 voorziet in duidelijkheid daarover: “Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”. Ontegenzeglijk betreft dat – gezien het woord ‘wij’– een universele geloofszaak. Oftewel een geloofszaak die aangehangen wordt door iedere gelovige. Te beginnen met Adam. Volgens het verslag van Genesis 1 was Adam het laatst geschapen5. Met de formering van Adam uit het stof van de aardbodem6 eindigde God de scheppingsweek. Met andere woorden: op de zesde scheppingsdag werd Adam in een daarvóór volledig ingerichte wereld geplaatst. Compleet met dieren en planten, een dag- en nachtritme, enzovoorts, enzovoorts. Echter, van het ontstaan daarvan was Adam geen ooggetuige geweest. Engelen wel, volgens Job 38:7. Adam echter had de schepping van de wereld niet aanschouwd. Adam kon enkel op Gods getuigenis afgaan. Adam kon enkel gelóven “dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God”. Blijkbaar heeft hij dat inderdaad gedaan. Daarmee was Adam de eerste gelovige.

Volgen wij hem daarin? Geloven wij evenals Adam “dat de wereld tot stand is gebracht door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”? Zoals het in Psalm 33:9 staat: “… Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er”. Gelooft u dat – ondanks de hedendaagse ‘bevindingen’ van de veelal door de evolutietheorie vergiftige wetenschap? Gelooft u dat – evenals Adam deed?

J.C. van de Haar

© Vertaling: Frisse Wateren – rm

NOTEN:
1. Romeinen 5:12; 8:22.
2. Johannes 16:9; Romeinen 14:23b.
3. Genesis 3:21.
4. Openbaring 3:17b, 18b; 16:15b.
5. Genesis 1:26-31.
6. Genesis 2:7a.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW