10 jaar geleden

Aanbidding: les 5 – Lot

Ons «geestelijk schilderijenboek», het Oude Testament, toont ons het beeld van vele mensen, van gelovigen en ongelovigen. Het laat ons mensen zien, die God met heel hun hart dienden, zulken die “dubbel-hartig” waren, en degenen die de afgoden dienden. Aan het eind van de vorige les hebben we Hebreeën 13 vers 15 gelezen. Daar is sprake van “vrucht {huldebetoon} van de lippen”: God dienen met de lippen. Dit is een goede God welgevallige zaak, ja zelfs door Hem gewenst, maar alleen dan als je Hem met het hart dient. Wanneer dat laatste niet het geval is, dan blijft het alleen maar mooi gepraat. Maar dat is niets!

Laten we nogmaals twee mannen vergelijken. Slaat u daartoe over dit Genesis 13 op en lees dit hoofdstuk aandachtig.

1. Om welke twee mannen gaat het daar? Om ……………… en …………………

Zijn zij rijk? ………………………………………………………………………………………………

Wie van de twee brengt God een offer? ………………………………………………………

Waarom koos Lot het goede land; door welke motief liet hij zich leiden?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Waar woonde Lot, nadat hij zich van Abraham gescheiden had? Geeft u eens een exacte beschrijving.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat wordt van de inwoners van Sodom gezegd? ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Wanneer wij het Leven van Lot overdenken, dient zich onvermijdelijk de vraag aan: Was Lot dan een gelovige man? De Bijbel zelf geeft ons het antwoord!

Wat wordt in 2 Petrus 2 vers 6-8 van hem gezegd? ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

a) Was hij rechtvaardig of onrechtvaardig in de ogen van God? ……………

b) Was hij gelukkig?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. We lezen nu eerst eens Genesis 14 grondig door.

Waar woonde Lot toen? (hij was blijkbaar verhuisd) ……….……………………..

Wat gebeurde er met de inwoners van Sodom? ……………..………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

En wat gebeurde er met Lot? ……………………………………………………………………

Wie gebruikte God om hem te bevrijden? …………………………………………………

4. We moeten in deze les tamelijk vaak de Bijbel ter hand nemen; ook om de volgende vraag te beantwoorden. Neemt u nu eens Genesis 19 voor u.

Waar vinden de beide engelen Lot toen zij de stad ingingen? …………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Kunt u iets zeggen over wat het oponthoud in de poort van de stad betekende?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Hebben de inwoners van Sodom hem toen werkelijk als medeburger erkend (vs. 9)?

……………………………………………………………………………………………………………………

Hoe noemden zij hem? …………………………………………………………………………….

 

En hoe kwam Lot over bij zijn beide schoonzonen (vs. 14)? …………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Wat vernemen we in Genesis 19 over de vrouw van Lot? ……………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Lot heeft ook twee dochters. We lezen daarvan in Genesis 19 vers 30-38. Vat u eens kort samen wat voor verschrikkelijks zij gedaan hebben. Het is weliswaar allesbehalve een aangenaam verhaal, maar laten we eens eerlijk zijn: we allemaal zijn tot zoiets in staat als we niet waakzaam blijven! Laat dit voorval als een waarschuwing dienen.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

7. Hoe heten de zonen van de dochters van Lot? ……………………………………

en ………………………………………………………………………………………………………………

8. Misschien kent u de geschiedenis van de Bileam (Num. 22-24), de profeet, die men roepen liet om het volk van Israël te vervloeken? Welke koning nam toen het initiatief, dat te doen? Het is niet noodzakelijk de hele geschiedenis te lezen. We vinden het antwoord in Numeri 22 vers 4 en 5: ………………………………………. Hij was koning van de Moabieten.

De Moabieten hebben verschillende malen geprobeerd om het volk van Israël te vernietigen. Hetzelfde deden de Ammorieten. Ook zij bleven vijanden van het volk van God!

9. Wilt u nu eens samenvatten, wat wij uit de geschiedenis van Lot leren kunnen, welke gevolgen besluiteloosheid (onbeslistheid) op de weg van het geloof in ons leven, in het leven van ons gezin en vooral in het leven van onze kinderen hebben kan:

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tot slot lezen we nog een vers uit de 1e Johannes-brief, en wel vers 15 uit het tweede hoofdstuk. Wilt u dit vers eens letterlijk opschrijven?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

In de volgende les willen we de andere persoon, de tweede man uit Genesis 14, overdenken. Ook hij heeft zijn fouten en zijn zwakke ogenblikken, maar er kan van hem toch gezegd worden, dat hij over het geheel gezien wandelde in overeenstemming met zijn goddelijke roeping en zich in tegenstelling tot Lot als een echte aanbidder bewees.

 

Onder ‘Bijlagen’ vindt u een een aanvulling op deze les onder het thema: “Wat is de wereld?”.

© Bibelkurs.com

© Vertaling: Frisse Wateren – rm

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW