10 jaar geleden

Aanbidding: les 4 – Kaïn en Abel

In de vorige les hebben we geprobeerd duidelijk te maken, hoe belangrijk ook het Oude Testament voor ons is. Men zou kunnen zeggen dat het Oude Testament een prentenboek is, dat de leer verklaart, zoals men die in het Nieuwe Testament vindt. We willen de komende lessen beelden laten zien, die ons onderwerp ‘aanbidding’ verklaren.

Dus willen we God onze Vader iets aanbieden. Men hoeft niet lang in het Oude Testament te bladeren, om twee mannen te vinden die God iets brengen wilden. Wij vinden ze in Genesis 4.

1. Om welke twee mannen gaat het Genesis 4? …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat was hun beroep? ….……………………….. en ……………………………………

2. Zij brachten God een offer. Hoe stelt u zich dat voor; wat deed iemand toen als hij offerde? Probeer het eens kort te beschrijven:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Wilt u het volgende ook eens overwegen: Hoe komt een mens ertoe, iets te offeren, wat is wel de reden daartoe?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

We weten uit de Bijbel, misschien ook uit de geschiedenis van andere religies iets over het offeren. Het begrip “offer” is ons zeker niet helemaal onbekend. Offers hebben van oudsher in de geschiedenis van de volkeren als godsdienstige verering altijd een grote rol gespeeld. Daarbij gaven de mensen aan het offeren verschillende betekenissen, van het verlangen door het aanbieden van voedsel de godheid te behagen, tot aan het uitdrukken van dankbaarheid en toewijding. Er waren van oudsher bloedeloze en bloedige offers. Bij de laatste lag gewoonlijk het idee van het plaatsvervangend doden ten gronde en de wens om de godheid daardoor verzoenend te stemmen.

Het schijnt dat Kaïn en Abel ergens geleerd hebben, hoe men een offer brengen moet. Er werd een steenhoop gebouwd, hun slachtoffers daarop gelegd en in brand gestoken.

4. Slaat u nu eens Genesis 3 en leest u dat hoofdstuk eens grondig door. Vat u de inhoud van het hoofdstuk eens zo kort mogelijk samen:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. In welk vers in Genesis 3 lezen wij, dat een dier geslacht wordt? Weliswaar wordt het niet letterlijk gezegd, maar desalniettemin gebeurt het toch.

In vers: ………………

Wie heeft wel het dier geslacht? ……………………………………………….

Met welk doel werd het gedaan? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Wat was het verschil tussen de kleding die Adam en Eva zelf gemaakt hadden, en die welke God voor hen had gemaakt?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

7. We gaan terug naar Kaïn en Abel. Welk verschil was er tussen de slachtoffers van de twee broers?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

8. a) Van wie spreken de offerdieren in het Oude Testament in het algemeen?

……………………………………………………………………………………………………………………

b) God bekleedt het eerste mensenpaar met dierenvellen. Kunt u iets verklaren over de typologische betekenis van deze goddelijke handeling?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

God wilde ongetwijfeld Adam en Eva door deze gebeurtenis iets fundamenteels bijbrengen. Zij zullen het daaruit geleerde ook aan hun zonen doorgegeven hebben. Helaas bracht dit onderwijs niet bij beiden de gewenste vrucht.

9. Leest u nu alstublieft eens Hebreeën 11 vers 4. Welke reden geeft deze schriftplaats aan dat voor God het offer van Abel beter was dan dat van Kaïn?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Abel bracht door  …………..…………………….. God een beter offer.

10. Nu, een beetje schijnbaar moeilijke vraag: Was de reden dat het offer van Abel in de ogen van God beter was dan Kaïn, de enige motivatie en de aard van het brengen, of was het aanbieden van Abel op zich al beter? Wat denkt u? Als u deze vraag moeilijk vindt, kunt u de ruimte voor het antwoord leeg laten. We schrijven u dan het antwoord.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

11. Als het offer van Abel door geloof gebracht werd, dan moet het offer van Kaïn door ongeloof gebracht zijn. Wat kunnen we nog lezen over Kaïn in 1 Johannes 3 vers 12.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

12. Is het feit dat iemand God wil offeren, het bewijs dat hij een gelovige is? Verklaar dit ook nader.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

13. Is God verheugd over alles wat de mensen Hem al geofferd hebben en offeren?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

14. Noteer de exacte formulering van wat er in Amos 5 vers 21-23 staat:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

We willen dat wat we tot nu toe geleerd hebben, in het kort samen vatten. Na de val, heeft Adam en Eva, God laten zien dat zij in hun zondige toestand en vanwege de schuld die zij op zich geladen hadden, niet voor Hem zouden kunnen bestaan. God Zelf heeft toen het initiatief genomen: Hij heeft hen met huiden bekleed. Daartoe moest eerst een dier het leven laten, een beeld van de Heer Jezus, Die als Redder voor ons Zijn leven overgegeven heeft. Adam en Eva moesten zich daaraan steeds blijven herinneren en het aan hun kinderen doorgeven. Abel heeft dat in elk geval van zijn ouders begrepen en aangenomen. Hij besefte, dat hij in de ogen van God een verloren zondaar was en vergeving nodig had. Hij was zich ervan bewust dat er voor hem een offer gebracht moest worden. Daarom offerde hij de eerstelingen van zijn kudde. – Kaïn was een mens die zonder God door het leven ging. Weliswaar was hij religieus, want hij offerde. Maar hij bracht iets als offer, wat in zijn eigen ogen juist was. Hij vroeg niet welk offer God van hem verwachtte. Daarom keurde God zijn offer niet goed, terwijl hij met welgevallen op Abels offer keek.

15. Maar aan het offer van Abel ligt nog op een andere, verhevener gedachte ten grondslag. Natuurlijk, Abel had, zoals elke verloren zondaar, zoals wij allemaal, met inbegrip van u en ik, de vergeving van de zijde van een heilige God nodig. Maar hij was ook vervuld met de wens om als aanbidder van God te naderen. Hij wilde door dit offeren dat doen, wat we elke eerste dag van de week (elke zondag) geestelijk doen. Hij naderde tot God met iets, waarop het oog van God met welbehagen rustte. Hij offerde van de eerstelingen van zijn kudde. Zo mogen wij ook in de kracht van de voortreffelijkheid van het volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus tot God naderen. Hij heeft zich vrijwillig aan God overgegeven als het volmaakte brandoffer. Dit slachtoffer was voor God onuitsprekelijk aangenaam, wat betekent dat God het volledig aangenomen heeft. In Hem zijn ook wij, de gelovigen aangenaam gemaakt voor God; wij staan in Zijn gunst. En als zodanig mogen wij in Christus met volle vrijmoedigheid tot God naderen, om te aanbidden, om dat te doen wat we lezen in Hebreeën 13 vers 15. Noteer dit vers maar eens.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

16. Als verlosten brengen wij God “geestelijke offers”. Daarover hebben we al het een en ander geleerd. In de “aanvulling” op les 1 hebben we ons ermee beziggehouden. Maar God verwacht ook lof van de Zijnen. “Wie dank offert, zal Mij eren”, lezen we in Psalm 50 vers 23. De lofoffers zijn onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Moeten onze harten niet overvloeien van lof en dank voor de gave van Zijn Zoon? En als we ons met de prijs bezighouden die de Heer Jezus voor ons betalen moest, dan zullen we steeds de behoefte hebben Hem lof, dank en aanbidding te brengen!

Onder Bijlagen zult u een bijlage bij deze les vinden met als thema “Geestelijke offers, die God welgevallig zijn”.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW