10 jaar geleden

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden?

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: “Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn hart verblijden?” Deze en soortgelijke vragen geeft het Woord van God geen direct antwoord. Maar God wil graag, dat we ernaar streven uit te vinden, wat Hij van ons verwacht. Een concreet antwoord op de bovenstaande vraag, kunnen we alleen krijgen, als we ons onder intensief gebed met Gods Woord bezighouden. We willen we maar meteen beginnen, in de Schrift de “sporen” van ons onderwerp te volgen.

1. Hoe kan een mens eigenlijk aanbidden?

▪ Mattheüs 4:10 ……………………………………………………………………………………………………

▪ Mattheüs 28:17 ………………………………………………………………………………………………….

▪ Openbaring 13:15 ……………………………………………………………………………………………….

▪ Openbaring 9:20 …………………………………………………………………………………………………

▪ Handelingen 7:43 ………………………………………………………………………………………………..

2. En wat wil satan het liefst (Mattheüs 4:9)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Uit het bovenstaande teksten leren we dat ‘aanbidding’ niet beperkt is tot de aanbidding van God. Wat betekent het woord ‘aanbidding’? In het oorspronkelijke Grieks, wordt daarvoor meestal de term “proskuneo” gebruikt en betekent “zich diep voor iemand buigen”, of, zoals het werd uitgedrukt in de eerste les: “in aanbidding neerwerpen”.

3. Een voorbeeld daarvoor vinden we in Openbaring 5 vers 14 aan het eind:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Misschien denkt u nu: “Alles mooi en goed, maar nu weet ik nog niets definitief over aanbidding”. U voelt het misschien als een tekortkoming dat er niet een vers in de Bijbel is, wat zegt: Als u wilt aanbidden, doe dit en dat, zeg dit en dat, en gedraagt u zich ​​zo en zo, en dan bidt u juist aan. Maar zo’n vers zullen we tevergeefs in de Bijbel zoeken. Zoals reeds gezegd is in de eerste les: God wil dat wij Hem en Zijn geliefde Zoon zo goed leren kennen, dat we ons niet meer onszelf behoeven te kwellen met de vraag wat Hij graag van ons zou willen hebben.

Een kind die een vertrouwelijke relatie met zijn vader heeft en naar hem wil luisteren, weet na enige tijd hoe de Vader denkt en wat hij voor wensen heeft. Het weet precies wat hem mishaagt, maar ook wat hem vreugde bereidt, want het was altijd bereid om te luisteren naar wat zijn vader zei, en acht te geven op dat wat hij aan het doen was. Nou, onze hemelse Vader spreekt ook zo tot ons! Zijn volkomen woorden en daden vinden we in de Bijbel. Alles wat we in de Bijbel vinden, is zeer de moeite waard om op te merken, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

4. Van wie spreken de ‘Schriften’ van het Oude Testament (Johannes 5:39)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Toen de Heer Jezus uit de Schriften bewijzen wilde, dat Hij de Christus was, welke Schriften gebruikte Hij tot dit doel (Lukas 24:44)?

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

6. Nu een iets moeilijkere vraag. Toen de apostel Petrus in Handelingen 2 een toespraak hield, uit welk boek hij citeerde de volgende passages?

▪ Handelingen 2:17-21: …………………………………………………………………………………………

▪ Handelingen 2:25-28: …………………………………………………………………………………………

▪ Handelingen 2:34-36: …………………………………………………………………………………………

U ziet dus, dat het Oude Testament toen zeer belangrijk was voor de Christen.

7. Wilt u nu Handelingen 16 vers 1 opslaan.

Van welke discipel is daar sprake? ………………………………………………………………………….

Zijn vader was een Griek, zijn moeder echter ……………………………………………………………..

8. Aan het einde van zijn leven schrijft de apostel Paulus zijn medearbeider Timotheüs een brief. Wie noemt hij daar (2 Timotheüs 1:5)?

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………..

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………..

9. In 2. Timotheüs 3 vers 14-16 lezen wij, hoe Timotheüs van kind af aan onderwijs gekregen heeft in de heilige Schriften. Welke heilige Schriften worden daarmee dan bedoeld? ………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

En waartoe dienen ze (nog steeds)?

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………

Misschien denkt u dat het Oude Testament er alleen is voor de Israëlieten, dan hebben wij christenen daarmee toch niets te maken?

10. Maar slaat u Romeinen 15 vers 4 maar eens op en noteert u dan dit vers.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Voor wie is het geschreven? ……………………………………………………………………………………

Wat is voor ons geschreven? …………………………………………………………………………………..

Het Oude Testament bevat een verscheidenheid van beelden voor ons. De geschiedenis van Israël als volk, de tempeldienst, de verschillende offers, Joodse feesten, alles heeft een symbolische betekenis voor ons christenen. In de volgende les willen we dat aan de hand van enkele voorbeelden wat nader verklaren. Zodra we beginnen te begrijpen dat elk woord in de Bijbel (met inbegrip van het Oude Testament) een betekenis voor ons heeft, dan opent zich voor ons een schatkamer aan onschatbare rijkdommen!

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW