19 jaar geleden

666 – Deel II

Verleiders hebben vele maskers

Wat zijn de invalshoeken van de satan in het (eens) zo Christelijk Europa? Voor de snelle verbreiding van het satanistische gedachtengoed zijn minder de zich direct van satan belijdende groepen verantwoordelijk, maar veelmeer het feit dat occultisme vele terreinen van de cultuur, in het bijzonder de film, literatuur en muziek, doortrekt.

• Steeds meer films hebben een occulte inhoud. Een niet te onderschatten rol bij de verbreiding van satanische inhoud spelen de jeugdtijdschriften zoals “Bravo”, “Bravo Girl”, “Madchen” enzovoorts [het gaat hier weliswaar om Duitse voorbeelden maar ook in ons land komen we iets soortgelijks tegen wanneer we de jeugdbladen eens bekijken – vertaler]. Het tijdschrift “Madchen” stelde al in november 1986 dertien occulte praktijken voor! Een korte bloemlezing van slagzinnen uit “Bravo” is al genoeg om te tonen hoe jongeren met occultisme in aanraking komen:”Zo ontvangt hun boodschappen uit het hiernamaals – tafeldansen””Het pendel toont de waarheid””Bliksumcursus in het kaartlezen”

• In de moderne rockmuziek is sinds de 60er jaren [van de vorige eeuw – vertaler] een niet meer weg te denken occult-satanische cultuur geschapen. In het bijzonder onder de Hard-rock/Heavy Metal groepen spreken de namen van enige van deze groepen voor zich zelf: “Black Sabbath” (zwarte Sabbath), “Living Death” (levende dood), “Slayer” (doodslager), “Demon Eyes” (demonenogen).

• Tot de sterkste verleidingsmethoden onder de jongeren behoren zeker de fantasie-rollenspellen. De poging om zulke rollenspellen als onschuldige vrijetijdsbestedig voor te stellen, is gevaarlijk. De Amerikaan Gary Gygax, een van de vaders van het fantasie-rollenspel, schrijft in een spelershandboek: “De bezwerings- en toverformules zijn een onmisbaar bestanddeel van het spel. Ze moeten absoluut luid gesproken worden”. De toegang tot verbindingen met satanische machten is niet zelden met zulk helemaal niet zo onschuldige fantasiespellen begonnen.

De aanbeveling kan alleen luiden: Vingers weg van het spelen met vuur.

• Onder de hoogtepunten van satanische rituelen noemt LaVey vijf hoofdfeestdagen:

  1. De geboortedag van huidige satanisten
  2. Lentebegin of Walpurgisnacht1
  3. Herfstbegin of Halloween
  4. De zomerzonnewende
  5. De winterzonnewende

Hierbij is het opvallend dat twee van deze feestdagen (Walpurgisnacht en Halloween) al lang maatschappelijk “geaccepteerd” zijn. De tendens tot bagatellisering [het onschuldig voorstellen – vertaler] van de satanische cultuur wordt herhaaldelijk duidelijk.

Als scherts bittere ernst wordt

De gevolgen van het zich bezighouden met satanisme zijn verschillend en houden verband met de intensiteit van de contacten met de occulte wereld. De meest voorkomende gevolgen bij betrekkingen met het satanisme zijn:

• Maatschappelijke isolatie

Wie op zoek naar geborgenheid in de klauwen van het satanisme geraakt, wordt in plaats daarvan in een steeds grotere isolatie van zijn medemensen gedrongen. In het satanisme is er geen gemeenschap. Geen zwakken, geen liefde en geen relaties zijn geoorloofd: De mens wordt eenzaam, onbekwaam voor het hebben van relaties en vertoont gedragsstoornissen.

• Psychische en lichamelijk storingen

Alle offers spreken van angsttoestanden, nachtmerries, schrikvisioenen en dergelijke. De ergste psychische en ook vaak lichamelijke schade lijden zij, die ritueel misbruikt worden. Een van de ergste verschijningen in het moderne satanisme is het psychische, fysieke en sexuele misbruik, dat in satanische rituelen bedreven wordt.

• Occulte gebondenheid en bezetenheid

In dit laatste stadium gaat het om hopeloos gebonden mensen, die zich niet meer zelf uit de macht van de hen controlerende machten kunnen bevrijden. De enige hoop ligt in Jezus Christus. Hij alleen kan de macht van de demonen breken. Deze Heer heeft zo iemand ook dringend nodig, want in de ogen van de satanisten is er geen uitweg uit de satanistenwereld. Hier moet een sterkere macht werken. Maar ook een consequent handelen is onafwijsbaar: Wie contacten met de satanistenwereld heeft en zich dan bekeert, moet alle satanische voorwerpen direct vernietigen. In Handelingen 19:19 staat er: “Ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen”. Ook een verandering van zijn persoonlijke levensomstandigheden is raadzaam, om voor de andere satanisten onbereikbaar te zijn. Dat mag overdreven of overvoorzichtig klinken, maar het directe conflict met satan is heel wat anders dan een kinderspel. Dat laten vele voorbeelden zien! Satanisten zullen een”uittreding” niet zonder commentaar accepteren. Dat kan tot moorddreigingen en moordpogingen gaan. Aan de zekerste kant staan zij die zich niet in het minste met deze dingen inlaat.

Bijbels realisme

Voor de moderne verlichte mens (ook de “Christelijke”) is satan op zijn hoogst een historisch begrip. Daaraan geloofden de mensen in de”donkere middeleeuwen” . Maar de verschrikkelijke realiteit heeft de moderne mens allang ingehaald. Een Christen rekent geheel realistisch met de listigheid en de macht van de vijand van God. Maar satan is geen tegen-god, die de souvereiniteit en de macht van God in gevaar zou kunnen brengen. Hij is een schepsel dat tegen de Schepper rebelleert. Met deze achtergrond staat de uitspraak over de zending van onze Heer in 1 Johannes 3:8: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken”. Juist wanneer men de realiteit en het gevaar van het satanisme erkent, is het weten van de overwinning van de Heer Jezus over satan des te belangrijker. Als Christenen kunnen wij gevaar lopen dat de uitwerkingen van het satanisme en occultisme zo veel indruk op ons maken, dat wij bijna van angst verlamd worden. Dan moeten we vasthouden: Wij staan aan de kant van de Sterkere, van de Overwinnaar van Golgotha. De nauwe persoonlijke gemeenschap met onze Heer, bewaart ons voor duistere machten. En wie die grens al overschreden heeft, voor hen geldt: Jezus Christus bevrijdt mensen uit de verslaving van de boze. De weg naar de vrijheid uit de slavernij van satan voert alleen langs een oprechte belijdenis van de schuld (ook en juist de schuld van het binnendringen van de occulte wereld) en het breken met satan. Dan zul je ervaren: “Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:36). De geschiedenis van zulk een bevrijding kun je in Markus 5:1-20 nalezen.

Michael Vogelsang, © Folge mir nach, juni 2002

Literatuur:
Johannes Reimer, Satanismus – Antireligiozer Protest oder damonische verstrickung, Logos Verlag.
NOTEN:
1. Nacht van 30 april op 1 mei, feestnacht van de heksen op de Blocksberg in de Harz (Duitsland).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW