9 jaar geleden

6. De bijbel: Het vleesgeworden Woord en het geschreven woord

Opmerking: Er wordt voor het oude testament in hoofdzaak de Herziene Statenvertaling gebruikt, tenzij een andere vertaling duidelijker of beter aangeeft, wat de bedoeling is. In dat geval wordt de gebruikte vertaling dan ook bij name genoemd. Voor het nieuwe testament wordt veelal de Telos-vertaling gebruikt, tenzij anders vermeld.

De Bijbel

Het vleesgeworden woord en het geschreven woord

In les 4 vonden we dat de term “Schriften” verwijst naar de verscheidenheid van schrijvers, zodat de ‘menselijke’ kant van de Bijbel naar voren komt. Dit kan leiden tot misverstanden. In de huidige tijd wordt vaak gesproken over de “menselijke factor” in de Bijbel om aan te geven, dat de bijbel niet absoluut juist en betrouwbaar zou zijn. Zo zijn er mensen die de Bijbel beschouwen als een album met goddelijke en menselijke uitingen waarbij we het goddelijke, om zo te zeggen, nog achterhalen moeten. Anderen beschouwen de boodschap van de Bijbel als een goddelijke element dat in menselijke beschrijvingen verpakt werd. Om de goddelijke boodschap te begrijpen, moeten we haar eerst “uitpakken”. Bij deze en vergelijkbare standpunten wordt een tegenstelling van het menselijke en goddelijke element opgebouwd. Men ziet de Bijbel als een getuigenis van een mens met de daaraan hangende fouten. Dit is echter op geen enkele wijze zo. In dit verband vergelijken we:

  • de Heer Jezus – het vleesgeworden Woord
  • en de bijbel – het geschreven Woord

met elkaar. De Heer Jezus is de Zoon van God; gelijktijdig is Hij waarachtig mens. Ook de Bijbel is van goddelijke oorsprong en tegelijkertijd een werkelijk menselijk boek; maar zonder het foute van de mens. Deze vergelijking gaan we nu wat nader bekijken.

1. Jezus Christus kwam naar deze aarde, net als ieder ander mens. Galaten 4 vers 4 zegt dat God zijn Zoon, “geboren uit … .…..……….” zond. De Bijbel is niet uit de hemel gevallen, zoals men bij de Efeziërs van het beeld van de godin …………… (Hand. 19:35) beweerde, maar is ook net als alle andere boeken tot stand gekomen, dat wil zeggen mensen namen schrijfmateriaal ter hand en hielden zich aan, wat ze schriftelijk te zeggen hadden. In beide gevallen treffen we hier een menselijk element aan.

2. Jezus van Nazareth is geboren op een heel natuurlijke manier; Hij werd echter op een bovennatuurlijke manier in de maagd verwekt. Hij was in feite verwekt “door …………… ..” (Matth. 1:18 en Luk. 1:35). Ook de Bijbel is geschreven door mensen, maar niet door de wil van de mens. 2 Petrus 1 vers 21 zegt in dit verband dat de profetie “niet door de …………………..” werd voortgebracht, maar dat deze mensen “door de ………………… …………” gedreven werden.

Hoe zegt David dat in 2 Samuël 23 vers 2?

……………………………………………………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………………………….………….

Duidelijk zien we in beide gevallen het goddelijke element.

3. Uit welk volk is Jezus Christus geboren? …………………. (Rom.9:4,5). In vers 5 wordt de menselijke zijde aangeduid met de woorden: “en uit hen is naar het …………………….”.

Hoe wordt het menselijk geslacht in Hebreeën 7:14 aangegeven?

……………………………………………………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………………………….………….

Ook aan de Bijbel hebben we met betrekking tot het volk Israël te danken, als het om de menselijke kant van hun ontstaan gaat.

4. Christus kwam dan ook niet als volwassen mens in deze wereld, maar als kind en “groeide op” of “nam toe”. We lezen in Lukas 2:52 dat Jezus toenam “in ……………………… ….. ……………….. …. …………………. ….. …….”.

Ook de Bijbel kwam niet als een compleet boek onder de mensen, maar werd in de loop van ongeveer 1500 jaar samengesteld; ook zij “nam toe”.

5. Toch was Jezus in zijn jeugd volkomen voor God en als 12-jarige jongen slimmer (wijzer) dan zijn leraars. Men geraakte buiten zichzelf vanwege zijn inzicht, zoals Lukas 2 vers ……. (zie de slotverzen) laat zien (zie fig. Ps. 119:99).

De eerste vijf boeken van de bijbel, dat men “het kind van de Bijbel” zou kunnen noemen, bevatten alle goddelijke beginselen al en vormen een bron van goddelijk onderwijs. Ook hier hebben we  wederom de goddelijke kant.

6. De Joden hebben in hun ongeloof de Heer Jezus alleen gezien als Jezus, de zoon ………………………… (Matth. 13:….). Zij zelf hebben hem ook “de timmerman” genoemd wat uit Markus 6 vers ……… blijkt. Daardoor stellen ze Hem op gelijk niveau met Zijn broers en zussen. Een oprechte Israëliet als Nathanaël kwam echter na een ontmoeting met Jezus tot de conclusie: “Rabbi, u ……………………………………………………………………………………………………… (………….. 1:49).

Zo ziet het ongeloof de bijbel slechts als een album van menselijke geschriften, die op gelijk niveau met de gehele literatuur wordt gesteld. Maar wie het Woord in zijn geweten werken laat, neemt de bijbel aan, zoals de Thessalonicenzen het door Paulus gepredikte Woord aangenomen hebben, namelijk niet als ………………………….. maar als ……………………….. (1 Thess. 2:13).

7. Alleen als “de man van smarten, veracht door de mensen” (zie Jes. 53:3), kon de Heer de Bereider van het heil (Verlosser) worden voor een ieder die gelooft. Zo kan de zondaar alleen gered worden door “het woord van …. ………”. Dat voor hen die verloren gaan een ” ……………….. ” is (1 Kor. 1:18).

8. Hoe weinig de mensen wisten van de goddelijke oorsprong van de Heer Jezus, blijkt uit Johannes 7 vers 41 en 42. Want zij wisten niet dat Jezus van Nazareth in …………………………………… geboren was. Ook houden de mensen zich, voor zover het de Bijbel betreft, krampachtig aan het menselijke aspect vast en zien haar “koninklijke afkomst” niet.

9. Christus was in alle dingen de mensen gelijk geworden, met één uitzondering, namelijk: ………………………………………………. (Hebr. 4:15). Letterlijk staat er “zonder zonde”, wat betekent dat hij de inwonende zonde niet kende. In Lukas 1 vers 35 wordt Hij dan ook “de …………………………….” genoemd. Zo komt ons de Bijbel met menselijke uitspraken tegemoet, maar zonder fouten of onzuiverheden.

Spreuken 30 vers 5 zegt: “Ieder ………………… …. ………… .. ………….…”.

Psalm 12 vers …. noemt het Woord van de Heer: “………………………..” en vergelijkt haar met “……………………………………………….”.

 

 

© bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW