6 jaar geleden

05. Uit het leven van Abraham

Gerechtvaardigd uit geloof

Genesis 15

Het vijftiende hoofdstuk begint met de woorden “na deze dingen”. Daarmee begint een nieuw gedeelte in de geschiedenis van Abraham. We zullen nu iets leren over het standhouden en de groei van Abrahams geloof. Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling moeten altijd samengaan in het leven van de gelovige.

Het lijkt erop dat Abraham wordt getroffen door angst na de grote overwinning op de vier koningen. Hoe begrijpelijk is dat! Zouden de machtige vijanden geen wraak nemen? God, die in onze harten ziet, versterkt het geloof van Zijn dienaar: “Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot” (vs. 1). God belooft hem geen engelen in zijn verdediging en geen schadeloosstelling voor de afgeslagen buit, maar Zichzelf, Zijn hele Goddelijke macht en volheid. Dat is oneindig veel meer!

Abraham heeft een groot verdriet: “aangezien ik kinderloos heenga” (vs. 2). Het verlangen naar een afstammeling is begrijpelijk en in overeenstemming met Gods gedachten. Hij had Abraham al tweemaal een zoon beloofd (Gen. 12:7 en Gen. 13:15). God verblijdt Zich als we Hem op Zijn woord geloven. Hier herhaalt hij Zijn belofte: “Deze man (Eliëzer) zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn” (vs. 4).

God vergelijkt het nageslacht van Abraham met:

  • het stof van de aarde (Gen. 13:16);
  • de sterren aan de hemel (Gen. 15:5).

Zo wordt Abraham elke dag en elke nacht aan de belofte van God herinnerd!

We lezen hier voor het eerst in de Bijbel dat iemand gerechtigheid verkrijgt voor God: “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid” (vs. 6). Dit vers is heel belangrijk. Paulus citeert het in Romeinen 4 vers 3, om te bewijzen dat gerechtigheid voor God niet kan worden verkregen door werken, maar alleen op grond van geloof.

Abraham voert aan: “Waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen?” God zou kunnen hebben geantwoord: “Is Mijn Woord niet voldoende voor u?” In plaats daarvan daalt Hij in Zijn genade af om het zwakke geloof van Abraham te versterken. Abraham krijgt de taak verschillende dieren te doden, doormidden te delen en de stukken tegenover elkaar te plaatsen. Dit is een oud gebruik om een contract af te sluiten. Lees Jeremia 34 vers 18-20. Wie het zo gesloten verbond verbrak, moest het lot van deze dieren ondergaan, dat wil zeggen, ook sterven.

Wie gaat er nu tussen de dieren door? Niet Abraham, maar alleen de Heer. Op deze indrukwekkende manier verbindt Hij zich aan Abraham om Zijn belofte na te komen. Het is een eenzijdig verbond dat de mens niet verplicht, maar alleen God. Dit is genade, in tegenstelling tot het verbond van de Sinaï, waar mensen beloofden de wet te houden (Ex. 24:3-8).

De schrikwekkende duisternis, de rokende oven en de brandende fakkel spreken profetisch over de vierhonderd jaar van onderdrukking die Israël in Egypte te wachten stond en ook over het oordeel, dat Egypte treffen zou.

* * *

1. Abraham wordt in Romeinen 4 de vader van alle gelovigen genoemd, in de verzen 11 en 16. Dit verwijst naar het aardse en hemelse volk van God. In welke twee beelden duidt God dit in de geschiedenis van Abraham aan?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. God beloofde Abraham een zoon. Toen dit uitbleef, dacht Abraham dat dit in Eliëzer van Damascus (de rentmeester van zijn huishouden) zou worden vervuld. In welke woorden maakt God duidelijk dat zijn belofte letterlijk genomen moet worden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Gerechtigheid voor God is alleen mogelijk op grond van geloof, niet op grond van werken. In welke woorden komt dit tot uitdrukking in Genesis 15?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. In welk hoofdstuk van Romeinen – en in welk vers – gebruikt de apostel Paulus het verbond dat in Genesis 15 wordt beschreven, om te laten zien dat Abraham geen gerechtigheid voor God verkreeg vanwege zijn onberispelijke leven?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Een verbond (of verdrag) bindt de contracterende partijen normaal gesproken aan bepaalde voorwaarden, waaraan iedereen zich moet houden. Waaraan zien we dat alleen God Zich bij Gods verbond met Abraham heeft gebonden om de verplichtingen na te komen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Vul aan: Een eenzijdig verbond toont ons de goddelijke 

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. In het verbond van de Sinaï (Ex. 24:3-8) verplichtte het volk zich om de wet te houden. Waarvan moet God hen beschuldigen omdat zij teruggekeerd zijn tot afgoderij? (Jer. 11:10).

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Israël heeft daarom alle aanspraken uit het Sinaï-verbond verspeeld en zal alleen gered worden op grond van Gods genade, want God zal Zijn verbond, dat Hij met Abraham gesloten heeft, nakomen.

8. Hoeveel jaar zullen de nakomelingen van Abraham tot slaaf worden gemaakt in Egypte?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Waarom moet Israël zo lang wachten, tot God Zijn beloften nakomt? (vs. 16)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Veel bijbellezers begrijpen niet waarom het volk van Israël het volk van Kanaän moest vernietigen. Hoe kan een genadige God zo wreed zijn, zeggen ze. Hier is het antwoord: God had 400 jaar geduld voordat Hij het oordeel bracht over de afgodische Kanaänieten.
Lees ook Deuteronomium 18 vers 9-14.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW