9 jaar geleden

3. De Bijbel: Haar inhoud

De veertig bijbelschrijvers die wij kennen, tonen een grote diversiteit in karakter, onderwijs, woongebied, levenswijze, enzovoorts (zie les 1 en 2). Maar hun geschriften zijn zeer verschillend, ja, zelfs een afzonderlijk boek van de Bijbel toont vaak een zeer gevarieerde inhoud.

1. Ten eerste beschouwen we de Bijbelboeken eens afzonderlijk. Er zijn geschiedenisboeken, zoals Genesis, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, enzovoorts; maar er is ook een boek van de Bijbel vol met liederen, namelijk:

  • …………
  • En ook een vol van wijsheid, spreuken en gezegden, namelijk ………………………….

Welke van de eerste vijf boeken bevat alleen wet-en regelgeving voor de dienst van God?

………………………………….

2. Er is in het Oude Testament onder de poëtische boeken een boek dat eigenlijk een lofzang op de liefde is.

Welk boek is dat? ……………………………………

Maar er is ook een geschrift vol met klachten over de verwoesting van Jeruzalem, namelijk het boek

……………………….

3. Weer een volledig andere inhoud heeft het Boek “Prediker”. Het is een boek van de wijsheid. De schrijver zoekt naar wijsheid “onder de zon”. Hij wil met zijn verstand doorgronden wat de betekenis van dit alles is, maar hij komt tot de conclusie dat de mens het werk van God niet kan …………. (zie 3:11b en 8:17).

Dit is natuurlijk een belangrijke conclusie met betrekking tot onze lessen. In de Bijbel openbaart God ons precies Zijn plannen. En wat ons verstand in het aardse, zichtbare niet herkennen kan, neemt het geloof het uit de openbaring, die God geeft, aan.

4. Achterin het Oude Testament vinden we de profetische geschriften. Ze zijn onderverdeeld:

  • de grote profeten, namelijk Jesaja tot …………….. .
  • die kleine profeten, dat zijn …………………………. tot Maleáchi.

Hier stuiten we ook op een grote verscheidenheid. In het boek van Jesaja domineert de heils-gedachte. Dit boek wordt daarom soms “het evangelie van het Oude Testament” genoemd. Schrijf eens een heilsprofetie op over de geboorte van de Messias uit Jesaja 7:

……………………………………………………………………………………………………………………

Welk vers uit Jesaja 9 geeft de geboorte ook aan? Vers ……………

Andere profeten, bijvoorbeeld Joël en Amos, leggen meer de nadruk op het komende oordeel. Welke verschrikkelijke dag kondigen zij aan?

……………………………………………………………………………………………………………………

(Joël 1:15; 2:1; 2:11; 3:14; Amos 5:18).

5. Het Nieuwe Testament laat verschillen zien. Welke van de vier Evangeliën laat een heel andere samenstelling zien dan de andere drie? …………..…………………….

Het Evangelie is nauw verbonden met het Boek Handelingen, dat de geschiedenis van de ontwikkeling van het evangelie in de wereld beschrijft. Na deze vijf boeken, die een historische karakter hebben, volgen de Brieven die een ………………………………. inhoud hebben.

Onderling zijn ze ook weer verschillend. Zo is de Romeinenbrief eigenlijk een beschrijving van de “behoudenis”, de brieven aan Korinthe beschrijven de orde en tucht in de Gemeente, enzovoorts. Er is ook een korte Brief, waarin welke Paulus een weggelopen slaaf bij zijn meester aanbeveelt.

6. De meeste boeken van de Bijbel hebben een algemene naam, of de naam van een man. Maar ook hier zijn er verschillen. In het Oude Testament zijn er twee boeken die de naam van een vrouw, namelijk ………………………. en ………………………….. dragen.

het ene boek laat zien hoe God Zijn volk, waaruit de Messias geboren zou worden, beschermt en bewaart tegen de aanvallen van de vijand. Welke man wilde satan gebruiken om de Joden uit te roeien? (zie Esther 3:1-7)? …………………………. .

Het andere boek laat zien hoe God de Messiaanse geslachtslijn vasthoudt. We lezen dat in het boek

……………………………. (zie hoofdstuk 4:18-22).

7. Een merkwaardig beeld van diversiteit in een boek geeft ons het boek Daniël. Het bestaat uit twee delen, namelijk:

• een historische deel: hoofdstuk ………. tot ………. .

• een profetische deel: hoofdstuk ………. tot ………. .

Een intensieve bezig zijn met dit boek leert echter, dat de gebeurtenissen uit het eerste deel eveneens profetische van aard zijn.

8. We zullen nu de diversiteit van de inhoud meer detail bezien. Als voorbeeld nemen we het eerste boek van Mozes, het boek Genesis. Dit boek spreekt over de schepping (hfdst. 1 en 2), maar ook over haar verwoesting veroorzaakt door de ……………………………………… (hfdst. 6-8).

We lezen na de verschrikkelijke val van de mens in Genesis 3 echter ook over een heilbrengende belofte voor de hele wereld, die God aan Abraham geeft. Welke is dat? (Gen. 12:3b)

……………………………………………………………………………………………………………………

9. Er wordt verteld over vreugde in de familie, maar ook van verdriet, huwelijk en begrafenis. Van welke aartsvader wordt precies vertelt hoe hij aan zijn vrouw kwam? (Gen. 24)

……….…………………..

En van wie worden bijzonderheden over zijn begrafenis vermeld (1 Gen. 50)?

…………………………………………

10. Wij lezen van een grootvader die zijn kleinzoon vervloekt. Dit is

……………………………

en zijn kleinzoon heet ………………………………………. (Gen. 9:20-27).

Maar we horen ook van een grootvader die zijn twee kleinzonen, zegent, namelijk

…………………………………………….. (Gen. 48:8-14).

Wij vinden de beschrijving van een veldtocht van Abraham  met …………………… (hoeveel?) mannen (Gen. 14:14) tegen Amrafel Koning van ……………….…………………………………… (vs. 1) en zijn drie bondgenoten; maar er wordt ons ook de sluiting van een “verdrag van vriendschap” tussen Abraham en …………………………., de koning van Gerar (Gen. 21:22 e.v.) voorgesteld.

Hoewel er een grote verscheidenheid van inhoud is, vormen de boeken waaruit de Bijbel bestaat, een eenheid. Nogmaals, de Bijbel is een wonder op zich!

* * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * *

* In deze cursus wordt gebruik gemaakt van de Herziene Staten Vertaling, tenzij anders vermeld.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW