9 jaar geleden

2 Timotheüs 3 vers 8 en 9

“Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die [beiden] het geval was”.

In deze passage in de Bijbel beschrijft de apostel Paulus in een profetische voorzegging de laatste dagen, waarin we nu leven. In deze tijd verzetten veel mensen zich heftig tegen de Bijbel. Zij mogen dan een uiterlijke religieuze vorm hebben, maar zij kennen Jezus Christus niet als hun Redder en Heer. Daarom komen zij sterk in opstand tegen de waarheid, het Woord van God. Zij doen dit vaak zonder ooit de Bijbel gelezen te hebben en zonder iets te weten van haar fundamentele inhoud.

Tijdens een sociale bijeenkomst op een avond beweerde een kolonel dat de Koran veruit superieur was aan de Bijbel. Een Christen daar aanwezig maakte zijn eigen standpunt duidelijk met twee vragen. “Mijnheer, mag ik u vragen: hebt u ooit de Bijbel vanaf het begin tot het eind gelezen?” De kolonel moest toegeven dat hij dat nooit had gedaan. De tweede vraag was: “Mijnheer, hebt u ooit een exemplaar van de Koran gezien?” De kolonel was eerlijk genoeg om op deze vraag ook een ontkennend antwoord te geven. Zijn bewering was daarom ongegrond. Dat is precies wat het vers hierboven als “onzinnigheid” betitelt.

Wat brengt mensen ertoe om zo geringschattend over de Bijbel te spreken zonder behoorlijke kennis van haar inhoud? Zij zijn kennelijk bang voor het heldere licht van de waarheid. Het openbaart de zonde in het leven van een mens en maakt het geweten onrustig. Velen vrezen dat de normen van de Bijbel voorschrijven dat hun vriendschap met anderen moet eindigen. Waar geluk en eeuwige vreugde zal echter alleen gevonden worden, waar harten geopend zijn voor de waarheid en de liefde van God.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW