5 maanden geleden

2 Timotheüs 1 vers 13

“Houd tot voorbeeld1 de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is.”

Het behoud van een goede geestelijke toestand en ons hemelse karakter hangt ervan af of we volharden in waken en bidden en een onverdeeld hart voor Christus bewaren. Hoe noodzakelijk de ononderbroken gemeenschap van ons hart met de Bron van alle kracht ook is, we moeten ook vasthouden aan het onvervalste, geïnspireerde Woord van God, zoals dat ons van begin tot eind wordt meegedeeld in de Heilige Schrift.

We kunnen nooit te veel waarde hechten aan dit punt. Want met alle genegenheid van ons hart voor Christus en met al onze waakzaamheid zouden we nog steeds niet ontkomen aan de strikken van de vijand als we het Woord van God zouden verwaarlozen of zelfs maar de geringste vervalsing ervan zouden toestaan. Want alleen het Woord van God geeft ons informatie over hoe we ons als gelovigen te allen tijde en onder alle omstandigheden moeten gedragen, zelfs in de dagen van het grootste verval. Het komt helemaal niet zelden voor, dat gelovigen zich in een verkeerde positie bevinden, hoewel hun noch een ware en hartelijke genegenheid voor Christus, noch een ijverige wandel met Hem kan worden ontzegd. Ze zijn zeker niet onverschillig tegenover het Woord van God; maar ze besteden niet genoeg aandacht aan de zuiverheid van de leer om in werkelijkheid het Woord van God te hebben en niet het woord van de mens.

Met welke nauwgezet geweten en heilige jaloezie waakte de apostel Paulus over de zuiverheid van de leer! Alle geschriften van het Oude en Nieuwe Testament, maar alleen deze, hebben recht op de titel “Heilige Schrift.” Er wordt gezegd, dat ze “door God ingegeven” zijn (2 Tim. 3:15,16).

 

NOOT:
1. ‘Behoud (als in 1 Tim. 1:19) een voorbeeld van gezonde woorden’; ‘voorbeeld’ is een model, patroon, schets; zo ook in 1 Tim. 1:16.

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW