2 jaar geleden

2 Koningen 22 vers 11

“Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.”

Hoe staat u tegenover het Woord van God?

 

Bij de verbouwing van de tempel was het Boek der Wet gevonden, de goddelijke voorschriften die Hij, de grote God, door Mozes aan zijn volk had gegeven. Helaas hadden het volk niet volgens deze voorschriften geleefd. Dieper en dieper zonk het weg in afgoderij en morele verdorvenheid. God was echter altijd genadig voor Zijn volk door hen richters, profeten en soms godvruchtige koningen te geven. Josiah was een van hen: “Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE” (2 Kon. 22:2). Onder zijn regering vond de hogepriester Hilkia het Boek van God in de tempel. Dit werd aan de koning gemeld en Safan, de schrijver, las het de koning voor (2 Kon. 22:9,10). Welk een uitwerking had het Woord van God op de jonge koning. “Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde” (2 Kon. 22:11).

Een teken van droefheid en berouw. Waarom? Omdat hij plotseling in het licht van God gesteld werd met betrekking tot de toestand van het volk. Bovendien hoorde hij over het vreselijke oordeel dat God over hen zou brengen vanwege hun ontrouw.

Het bracht een geweldige omkeer, want allen, van de kleinste  tot de  grootste, werden de woorden van God voorgelezen. Door de werking van dit woord scheiden zij zich af van het kwaad (2 Kon. 23:4-20). Zij namen het besluit om “met heel hun hart en heel hun ziel dit verbond uit te voeren” (2 Kon. 22:3), dus het Woord van God vast te houden. Door het lezen van de woorden uit het wetboek, het boek van God, erkenden zij ook de gedachten van God met betrekking op het Pascha, die al heel lang niet meer gevierd werd. Daarbij mogen wij denken aan de tafel van de Heer (1 Kor. 11). Heeft de Heer Jezus Zelf daarvan niet gezegd: “Doet dit tot Mijn gedachtenis”? Niet “Laat dit …”!

Welke werking oefent het Woord van God op ons uit? Laten we toestaan, dat het in alle ernst op ons hart en geweten inwerkt. Ook, ja juist ook in onze tijd, want Hij komt spoedig weer, zoals Hij beloofd heeft. Daarvan zien wij vandaag al duidelijke voortekenen! Laten wij toch samen uitzien naar Hem om ingevoerd te worden in het huis van de Vader, waar Hij ons een plaats heeft bereid. Welk een liefde dat Hij ons daarheen brengen zal om voor eeuwig bij Hem te mogen zijn!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW