2 jaar geleden

1 Thessalonika 1 vers 6-7

“En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van [de] Heilige Geest, zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.”

Navolgers en voorbeelden

De Thessalonikers werden navolgers van Paulus, Silvanus en Timotheüs, die onder hen werkten en zwoegden en zich voor hen godvrezend, rechtvaardig en onberispelijk gedroegen. En zij waren ook navolgers van de Heer, “die, om de vreugde die vóór Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en … die zo’n grote tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen” (Hebr. 12:2-3). Zij volgden ook de gemeenten van God na die in Judéa waren, die hetzelfde hadden ondergaan van hun eigen landgenoten (1 Thess. 2:14).

Zij waren zulke navolgers van Christus, dat wanneer gelovigen uit elke plaats hoorden van hun geloof, en hoe zij het Woord van God ontvingen, dit voor hen een grote bron van vreugde was voor God. Toen zij hoorden hoe zij volhardden in alle werk van geloof, en arbeid van liefde, en geduld van hoop in de Heer Jezus Christus, en dit te midden van veel verdrukking, waren zij zeer bewogen en bemoedigd. Niet alleen dat, maar toen zij hoorden dat het met vreugde van de Heilige Geest was, waren zij in hun ogen levende voorbeelden om na te volgen van wat ‘een Christen zijn’ is.

Wat was hun geheim, opdat ook wij voorbeelden zouden worden, als individuen en als plaatselijke gemeenten? Zij hadden dit grote vooruitzicht voor zich: de komst van de Heer Jezus, en daarom waren zij geduldig in hun verdrukking. Gevoed door de liefde van de Heer, wetende hoezeer Hij hen liefhad en voor hen geleden heeft, werkten zij veel, want zij werden veel bemind. En zo was hun geloofswerk overvloedig. Juist dat vooruitzicht maakte hen tot toonbeelden van geloof, liefde en hoop.

Wanneer wij onze Heer Jezus horen zeggen: “Ja, Ik kom spoedig,” kunnen onze harten niet anders dan Zijn woord bewaren en Zijn naam niet verloochenen, zelfs te midden van verdrukking. “Amen, Kom, Heer Jezus” (Openb. 22:20).

 

Alexandre Leclerc 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW