18 jaar geleden

1 Samuël 3 vers 9

Dit is misschien wel een van de moeilijkste dingen in het leven van een mens, maar zeker ook in het leven van een Christen. Toch is het van bijzonder groot belang om te luisteren naar de stem van de Heer. Ja, het leven van een Christen begint daar zelfs mee. “Dus het geloof is uit de prediking, en de prediking door het Woord van Christus” (Romeinen 10:17). Het woord “prediking” of “boodschap” betekent in het Grieks zowel het “gehoorde”, dit is de inhoud van de prediking (zie 1 Thessalonika 2:13; Hebreeen 4:2) als “het horen”, dit is het in zich opnemen van de boodschap (zie Galaten 3:2,5; letterlijk in Hebreeen 5:11; 2 Petrus 2:8). Ook Efeze 1:13 laat dit duidelijk zien. Het heeft ook duidelijk te maken met gehoorzaamheid. Het woord gehoorzaamheid heeft ook met onze “oren” te maken. Wanneer wij van meet af aan goed luisteren naar het Woord van de Heer, het in ons opnemen, zal ons dat tot grote zegen zijn in onze verdere weg achter de Heer aan.

Maar moeten wij ook niet van onszelf zeggen dat we onze tekst bovenaan dit stukje vaak omdraaien? Dan krijg je ongeveer het volgende: “Luister HEERE, want Uw knecht spreekt”. Gaan we ook vaak zo niet met elkaar om? Moet de ander niet vaak meer naar ons luisteren dan wij naar de ander? We mogen toch wel een ding duidelijk vaststellen: Als we wat meer naar elkaar hadden geluisterd, waren er veel minder problemen geweest en veel problemen voorkomen kunnen worden. En naar de Heer toe hebbeb we soms zoveel “lawaai” dat Hij er, bij wijze van spreken, niet eens bovenuit kan komen, er niet tussen kan komen. We zijn zozeer vervuld van onszelf of van dat wat we menen aan “geluiden” voor Hem te moeten voortbrengen, dat de Heer geen kans krijgt om ons iets te zeggen. Hij spreekt door Zijn Woord. Luisteren wij wel voldoende naar Zijn Woord?

Het is natuurlijk goed en onontbeerlijk om met Hem te spreken door het gebed. Dat is zelfs noodzakelijk, want het is de adem van onze ziel. Hem alles vertellen, Hem deelgenoot maken van alles in ons leven, geeft ons “geestelijke” krachten. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat echt om het “luisteren naar Zijn stem”.

Wat een goed voornemen vinden we in Psalm 85: “Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal” (vers 9). Als we van dit voornemen een “voornemen van het hart” maken (vergelijk Handelingen 11:23), zal Hij ons ongetwijfeld heel veel kunnen zeggen, zal Hij ons veel kunnen troosten, bemoedigen, opbouwen en corrigeren tot ons geluk en tot onze vrede. Dan zullen we ook meer groeien naar Hem toe Die onze ziel zo bemint.

“Doe mij Uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend de weg, die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op” (Psalm 143:8).

“En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt daarin; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand (Jesaja 30:21).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW