2 jaar geleden

1 Samuel 18 vers 1 en 4

“Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. [1] Jonathan had hem lief als zichzelf. … Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.”

Mijn alles voor de meest Geliefde!

 

Hier is een beeld van liefde die zich ontkleedt om haar voorwerp te bekleden. Jonathan had, samen met de vele duizenden van Israël, David zien optrekken om Goliath te ontmoeten, wiens lengte, houding en woorden angst in de harten van het volk hadden gebracht. Jonathan had gezien hoe die hoogmoedige reus door de hand van het geloof werd neergeslagen. Maar er was meer dan dit. Het was niet alleen de overwinning, maar de overwinnaar die het hart van Jonathan vervulde – niet alleen het werk dat gedaan was, maar degene die het volbracht had. Het was niet zo, dat hij de overwinning minder waardeerde, maar hij waardeerde de overwinnaar meer. Daarom vond hij zijn vreugde in het zich ontdoen van zijn mantel en zijn wapenrusting om ze voor het voorwerp van zijn genegenheid te leggen.

Er ligt hier een les voor ons. Hoe gemakkelijk raken wij bezig met de verlossing in plaats van met de Verlosser, en met de redding in plaats van met de Heiland. Zouden wij niet, zoals Jonathan, moeten trachten de Persoon te verheerlijken van Hem, die voor ons in het stof van de dood is neergedaald? David vroeg Jonathan niet om zijn mantel of zijn zwaard. Had hij dat gedaan, dan zou dit tafereel van al zijn schoonheid beroofd zijn. Nee, Jonathan vergat zichzelf en dacht alleen aan David. Zo moet het ook zijn met ons en onze ware David. “<Maar> wat winst mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer …” (Fil. 3:7-8). O hadden we meer van deze gezindheid! Mogen onze harten meer en meer tot Hem getrokken en verbonden worden in deze dag van holle belijdenis en lege godsdienstige formaliteit. Mogen wij zo vervuld worden met de Heilige Geest, dat wij ons met een vastberaden hart vastklampen aan onze Heer en Heiland, Jezus Christus!

C. H. Mackintosh

 

NOOT:
1. 18:1: ‘dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte’ – Letterlijk: ‘dat de ziel van Jonathan aan de ziel van David verbonden raakte.’

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW