8 jaar geleden

“Te beginnen bij Jeruzalem”

“Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem” (Luk. 24:46-47).

Bovenstaande zendingsopdracht werd de apostelen door de verrezen Heer gegeven. Ongetwijfeld  veelgelezen en overbekende woorden. Maar hoe bekend zijn ze werkelijk? Soms blijken de meest gelezen teksten vreemd genoeg eveneens de minst begrepen. Voor mij persoonlijk geldt dat in elk geval voor deze Schriftplaats. Na er vele jaren overheen te hebben gelezen, werd ik er kort geleden door getroffen. Tijdens het lezen ervan, viel het licht bij wijze van spreken plotseling op de laatste woorden: “… te beginnen bij Jeruzalem”.

Volgens het raadsbesluit van God moest de verkondiging van het Evangelie beginnen bij de  inwoners van Jeruzalem. Uitgerekend Jeruzalem. Jeruzalem, waar Christus’ definitieve verwerping plaatsvond. Jeruzalem, waar Christus via een onrechtmatig proces werd veroordeeld. Jeruzalem, waar Gods geliefde Zoon werd gekruisigd. Uitgerekend deze stad wilde God het eerst de hand reiken. Uitgerekend daar wilde God het eerst vergeving van zonden aanbieden. Wat een schitterend toonbeeld van Gods genade! Genade die alle verstand te boven gaat. Genade waarmee vijanden tegemoet worden getreden. Genade waarmee zondaren tegemoet worden getreden.

Geliefde lezer(es),

Volgens de Bijbel is elk mens van nature een zondaar. Een vijand van God. Van nature blijken we  niet beter dan de inwoners van Jeruzalem. We zondigen dagelijks en verdienen het eeuwige oordeel. Gelukkig wilde en heeft God het daar in Zijn genade en liefde niet bij gelaten. “Want zo lief heeft God de wereld gehad”, verklaart namelijk het bekendste vers van het Nieuwe Testament, “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Nee, “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen”, vervolgt de passage, “maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld…” (Joh. 3:17-18a). Geliefde lezer(es), gelooft u reeds in Christus? Bent u reeds op Gods aanbod van genade ingegaan? Weet u zich, door bekering en geloof, reeds behouden? Wees ervan doordrongen dat uw uiteindelijke beslissing uw uiteindelijke bestemming bepaald …

“… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).

J.C. van de Haar

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW