15 jaar geleden

“Kom hier en ontbijt!”

Dit korte woord komt niet uit de mond van een bezorgde moeder, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus Zelf. Bedoeld worden enkele van Zijn discipelen, die na een lange en inspannende nacht op de vroege morgen moe aan de oever van de zee van Tibérias hun Meester aantroffen. De Heer Jezus kende Zijn discipelen en Hij wist, wat zij nodig hadden. Toen zij aan de oever aankwamen was alles klaar, en de discipelen konden zich te goed doen aan een rijk en voedzaam ontbijt. Zeker, zij moesten aan de uitnodiging van hun Heer ook gevolg geven, namelijk ontbijten. Wie het nog niet gemerkt heeft – de geschiedenis kun je nalezen in Johannes 21, en het opschrift boven deze kleine bijdrage vind je in vers 12.

Natuurlijke voeding – geestelijke voeding

In de woorden van de Heer Jezus ligt een heel praktische onderwijzing voor ons dagelijks leven. Wanneer we niet met een bijzondere “dieet-trip” bezig zijn, is het ontbijt in het algemeen de eerste maaltijd van de dag. Voordat wij onze dagelijkse plichten oppakken, sterken we ons in de regel met een meer of minder voedzaam ontbijt. Geen goede en voor het welzijn van de kinderen bezorgde moeder zou het bestaan, haar kinderen ‘s morgens zonder ontbijt uit huis te laten gaan. Hoe vanzelfsprekend zorgen wij daarvoor, dat onze lichamen de noodzakelijke voeding ontvangt, om aan de eisen van het dagelijks leven te beantwoorden.

De bijbel trekt op meerdere plaatsen parallellen tussen de natuurlijke en de geestelijke voeding. Zo wordt het woord van God bijvoorbeeld met melk, met vaste spijs, met honig, met brood, met water, enzovoorts vergeleken. Gods Woord is onze geestelijke voeding die wij nodig hebben, om geestelijke vooruitgang te boeken. Anders uitgedrukt: Wanneer we ophouden de bijbel te lezen, zullen wij in ons geloofsleven niet verder komen. Wie acht geeft op een kleine baby, stelt vast dat hoe begerig het naar voeding is. Als het honger heeft, begint het te huilen en houdt in de regel niet op, tot de honger gestild wordt. Precies dit beeld gebruikt God om ons te laten zien, hoe wij verlangen naar Zijn Woord zouden moeten hebben. Dus als wij lichamelijk tekort op de koop toe nemen, wanneer wij ons niet – of niet goed – voeden, dan zullen wij ook geestelijk onderontwikkeld zijn, wanneer we niet regelmatig de bijbel lezen.

Het begin van de dag

“Komt hier en eet” – deze uitnodiging van de Heer aan Zijn discipelen laat ons – wanneer we het op ons willen toepassen – daaraan denken, dat de vroege morgen gewoonlijk geschikt is, om regelmatig een gedeelte uit Gods Woord te lezen. De Heer nodigt ons rechtstreeks uit bij Hem te komen en al het andere een ogenblik aan de kant te leggen. Hoe vaak zijn wij al op de vroege morgen met andere dingen bezig, met dat wat de dag brengen zal. De kinderen en jongeren denken misschien aan de school, de student aan een belangrijk proefwerk, de huisvrouw en moeder aan de vele dingen die thuis te doen zijn. Die een beroep uitoefenen denken aan de plichten en opdrachten van de dag, aan een belangrijke zakelijke afspraak of iets dergelijks. Maar heeft onze Heer niet recht erop, dat wij juist HEM de eerste minuten van de dag geven, opdat Hij ons voeden kan?

Uitvluchten zijn er genoeg. Niet allen zijn vroege vogels en sommigen zetten de wekker graag op de laatste minuut. Ook is niet iedereen s’ morgensvroeg al fit en in staat iets op te nemen.

Geen dwang

Opdat wij elkaar niet verkeerd begrijpen: De persoonlijke situatie van ieder afzonderlijk kan zonder twijfel heel verschillend zijn. Nergens is er een “wet”, dat wij ‘s morgens vroeg in de bijbel lezen “moeten”. En toch geloof ik, dat er goede gronden zijn juist de tijd in de morgen te gebruiken om in de bijbel te lezen. Niet voor niets zijn er een hele reeks aanwijzingen in de bijbel, die in die richting gaan, zonder dat wij ons daarbij een “verplichting” opleggen moeten. De kinderen van Israël bijvoorbeeld moesten ‘s morgens vroeg het manna oplezen, waarmee zij zich overdag moesten voeden. Van de Heer Jezus Zelf lezen we dat Hij Zich elke morgen het oor liet wekken (Jesaja 50:4), dat betekent opmerkzaam was op datgene, wat God Hem zeggen wilde. En de evangeliën spreken meermalen ervan, dat Hij juist op de vroege morgen de gemeenschap met Zijn Vader zocht. Zou dat voor ons niet aanwijzing genoeg zijn?

Iets voor een ieder

“Komt hier en eet”. Zoals de Meester toentertijd een goed ontbijt voor Zijn discipelen bereid had, zo bereidt Hij ook voor ons elke morgen iets. Hij wil ons graag elke morgen iets voor de dag geven; een Woord dat ons leidt; een gedachte die ons moed geeft; een aanwijzing die ons helpt; een troost die ons bemoedigt; misschien een vermaning die ons corrigeert; of een vers waarover we ons eenvoudig alleen maar verblijden. Hij kent onze persoonlijke situatie veel beter dan de beste vriend. Hij is in staat ons precies dat te geven, wat wij voor de dag nodig hebben.

Om over na te denken

Overigens: Hebben wij al eens erover nagedacht dat wij dan, wanneer wij op Zijn uitnodiging niet ingaan, niet alleen onszelf schaden, maar ook onze Heer “teleurstellen”? Stellen we ons eens voor, de discipelen toen zouden het door de Heer bereide ontbijt eenvoudig genegeerd en in plaats daarvan hun eigen vis gebraden en gegeten hebben (hoewel de Heer zelfs hun vissen neemt) … de Heer zou zeker zeer treurig geweest zijn. Maar het afslaan van Zijn uitnodiging is ondenkbaar, toch?

Nog een andere vraag waarover wij mogen nadenken: Hoeveel tijd nemen wij ‘s morgens vroeg, om ons natuurlijke ontbijt tot ons te nemen, en welke tijd gebruiken we om ons geestelijk voedsel tot ons te nemen? Deze vergelijking laat misschien veel zien. En laten we eens alle uitvluchten aan de kant leggen. Is het werkelijk een doorslaggevend probleem de wekker een paar minuten vroeger te zetten, of de morgenlektuur van de dagkrant iets te beperken? Behoort het lezen van de nieuwste berichten van sport en de actuele beurzenkoers hier een beetje bij? Tenslotte is het een vraag van prioriteiten die wij stellen. Voor dingen die echt belangrijk voor ons zijn, vinden we ook tijd. Wanneer het werkelijk een innerlijke behoefte voor ons is, ‘morgensvroeg een Woord van onze Heer te horen, dan zullen we ook de tijd daarvoor vinden.

Gelukkige kinderen van God

Kinderen van God die ‘s morgens in de bijbel gelezen hebben, gaan anders de dag in dan zij, die het niet gedaan hebben. Kunnen kinderen van God die ‘s morgens in de bijbel gelezen hebben, niet heel anders reageren wanneer niet altijd alles op de dag gladjes verloopt? Hebben we al niet vaak beleefd, dat een bijbelwoord ons de hele dag begeleid heeft? De Heer zal ons altijd rijk belonen, wanneer wij Zijn Woord opslaan, om daarin te lezen.

In het huis van mijn tante, bij wie ik als kind vaak op bezoek was, hing een spreuk aan de huisdeur, die luidde: “Verlaat zonder gebed en Gods Woord nooit uw huis”. Daarin ligt een stuk levenservaring, die wij ons eigen mogen maken. Het zal gegarandeerd niet tot onze schade zijn.

Ernst-August Bremicker – © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW