11 jaar geleden

“… U zult Hem de naam Jezus geven …”

– Mattheüs 1:21b; Lukas 1:31b –

JEZUS NaAm

Namen hebben in de Bijbel vaak een veelzeggende betekenis. De namen van veel personen en plaatsen zeggen of onthullen iets over de betreffende personen of plaatsen. In een aantal gevallen spreekt de naam van een persoon of plaats onmiskenbaar van Gods raadsbesluit(en) met deze persoon of plaats. Heel duidelijk zien we dat bijvoorbeeld bij de naamsverandering van Abram: “U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want”, verklaart God, “Ik zal u vader van een menigte van volken maken” (Genesis 17:4b-5; HSV). Voorbestemd om de vader van een menigte volken te worden, veranderde God de naam van deze aartsvader van Abram in Abraham. Ontegenzeglijk wierp deze nieuwe naam helder licht op Gods raadsbesluit met hem.

Hetzelfde geldt, nadrukkelijker dan voor welke andere naam ook, voor de aardse naam van Gods vleesgeworden, eeuwige Zoon. Voordat Hij werd geboren, werden zowel Maria, Zijn moeder, alsook Jozef, Zijn (pleeg)vader, opgedragen Hem Jezus te noemen. Uit het opvallende gegeven dat beiden de opdracht kregen het Kind de naam Jezus te geven, blijkt het enorme belang daarvan. Beiden werden met dezelfde woorden de uitdrukkelijke wil van God bekendgemaakt: “… u zult Hem de naam Jezus geven…” (Mattheüs 1:21b; Lukas 1:31b).

Zonder twijfel had dat te maken met de betekenis van deze naam. Immers, in die betekenis ligt het speerpunt van het Evangelie besloten. Jezus betekent namelijk: ‘JHWH is verlossing’. De naam van Jezus geeft het enige antwoord op de cruciale vraag wie verlost: God. Meer specifiek: JHWH, de God van de Bijbel. Enkel van Hem kunnen we verlossing verwachten. Enkel uit, door, en in Hem is er verlossing. “Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij”, verklaart God in Jesaja 43:11, “is er geen Verlosser” (NBG). Ongetwijfeld daarom, opdat we bij deze waarheid zouden worden bepaald, werden Jozef en Maria opgedragen het Kind de naam Jezus te geven.

Mogelijk bent u niet zo bekend met de Bijbel en heeft u zich afgevraagd waarvan u eigenlijk verlost kunt worden. Daarmee raken we de kern van de boodschap van de Bijbel. Het antwoord vinden we onder andere in Mattheüs 1:21c. Meteen nadat deze Jozef de opdracht gaf het Kind de naam Jezus te geven, voorziet de engel in de droom in de volgende verklaring daarvoor: “… want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Van nature zijn alle mensen zondaren. We zondigen dagelijks in onze houding, gedachten, woorden, en daden. Daardoor kunnen we geen omgang met God hebben. Erger nog: daardoor leven we onder Gods toorn. Immers, God is volkomen heilig. Daardoor hangt er boven onze hoofden een zwaard van Damocles. Gelukkig is daarmee niet alles gezegd. Want voor wie geloven is er, dankzij de kruisdood van Christus op Golgotha, vergeving van zonden bewerkt. In de drie uren van duisternis werden hun zonden op Hem gelegd. Christus werd – in letterlijke zin – hun zondebok. Voor hun zonden onderging Christus in hun plaats Gods rechtvaardige oordeel daarover. Hun zonden werden door God in Hem geoordeeld. Daardoor werden hun zonden voor eeuwig weggedragen. Daarop doelde de engel in Jozefs droom. Op deze wijze zouden de gelovigen “zalig gemaakt worden van hun zonden”.

Bent u al van uw zonden verlost? Bent u al met belijdenis van uw zonden naar God gegaan? Indien u oprecht gelooft in het Evangelie van de dood en opstanding van Jezus van Nazareth zijn daardoor uw zonden voor eeuwig vergeven.

Kerstfeest draait niet om het versieren van onze woningen. Nog minder om een overvloed van eten en drinken. Uiteindelijk ook niet om – op zichzelf kostbare – momenten met vrienden of familie. Kerstfeest bepaald ons bij oneindig veel hogere dingen. Zoals het door een engel uit de hemel aan de herders in de velden van Efratha werd verkondigd: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Lukas 2:10-11). Zoals het ook door Paulus in 1 Timotheüs 1:15 wordt gezegd: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken…”. Kerstfeest bepaalt ons bij de geboorte van Jezus Christus. Deze is de door God beloofde en gezonden Verlosser. Reeds uit Zijn naam kan dat worden afgelezen.

Jezus, wat een heerlijke naam!

heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, held in de strijd.

Vergeving en reiniging, warmte en licht,

liefde die mij op doet staan;

Jezus, wat een heerlijke naam

(Opwekkingslied 493).

“Jezus-naam”, wie kan doorgronden

al uw diepte en hoogte, wie?

Wie de liefde en ’t heil verkonden,

waar ik ’t einde niet van zie?

Onnaspeurlijk blijft die naam

in zijn glans en rijkdom saâm.

(Geestelijke Liederen 118 vers 1)

December 2012

J.C. van de Haar

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW