Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
21 uur geleden

Waardevoller dan robijnen (6)

Geloofsijver Spreuken 31 vers 15: “Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.” Lang liggen in de ochtend is symptomatisch voor luiheid, en het bed (ook in de Bijbel) is een symbool van troost (verg. Luk. 8:16; 11:7)1. Daarentegen is vroeg opstaan een uiting van ijver en energie. Vooral in de geestelijke zorg voor onze gezinnen en Gods volk hebben vaders en dienaren geestelijke energie nodig bij het verzamelen...

Lees verder
2 dagen geleden

Waardevoller dan robijnen (5)

Kennis Spreuken 31 vers 14: “Zij is als schepen van een koopman, zij laat haar voedsel van verre komen.” Met schepen kun je ten eerste grotere afstanden afleggen en ten tweede veel vervoeren. Dus deze vrouw bracht haar brood van waar het van de beste kwaliteit was. Ook wij moeten dit leren. Het voedsel dat onze innerlijke mens nodig heeft is nergens op aarde te vinden. Wij hebben het brood uit de hemel, de Heer Jezus, nodig om ons dagelijks...

Lees verder
3 dagen geleden

Paulus voor stadhouder Felix

Bijbelgedeelte: Handelingen 24, vers 1-21 Paulus was door de Romeinen onder grote begeleiding van Jeruzalem naar Caesarea gebracht. Daar kwamen nu zijn aanklagers, de Joden (Hand. 24). Nadat zij de beschuldigingen, die alle vals waren, hadden voorgelegd aan een raadsman, een welsprekend man genaamd Tertullus, mocht Paulus iets zeggen: “Paulus echter antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven: Daar ik weet dat u sinds vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met goede moed”...

Lees verder
4 dagen geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
6 dagen geleden

Waardevoller dan robijnen (4)

Vreugdevolle dienst Spreuken 31 vers 13: “Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen.” Het aanvoeren van stoffen om kleding te maken was met arbeid verbonden. Maar de arbeid was voor deze vrouw geen vervelende bezigheid, maar een genoegen. De liefde voor haar Heer inspireerde haar en Zijn last was licht voor haar (verg. Matth. 11:30). Als liefde voor de Heer onze drijfveer is, dan wordt de last van het arbeiden voor Hem licht. De...

Lees verder
7 dagen geleden

Waardevoller dan robijnen (3)

Liefde Spreuken 31 vers 12: “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.” De eerste zorg van deze vrouw is haar man. Pas later volgen kinderen en huispersoneel. Dit is ook de door God bedoelde volgorde. De jonge vrouwen moet worden opgedragen eerst hun man lief te hebben en daarna hun kinderen (zie Titus 2:4). Zo zou (geestelijk toegepast) liefde voor onze Heer boven alles in ons leven moeten staan, inclusief liefde voor de “huishouding...

Lees verder
1 week geleden

Waardevoller dan robijnen (2)

Trouw Spreuken 31 vers 11: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.” De trouw van deze vrouw wordt beloond door het vertrouwen van haar man. Hij kon vol vertrouwen het hele huishouden aan haar overlaten en erop vertrouwen dat zij alles naar zijn smaak zou regelen. Zijn de “aan ons toevertrouwde goederen” – de kostbare waarheden van het Woord van God – en de ons toevertrouwde taken in het werk van de Heer...

Lees verder
1 week geleden

Waardevoller dan robijnen (1)

Inleiding Spreuken 31 vers 10: “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.” Het is een prachtige poëzie, deze 22 verzen over de deugdelijke vrouw in Spreuken 31. “Wie een vrouw gevonden heeft,” en al helemaal zo een, “heeft iets goeds gevonden,” zegt Salomo in Spreuken 18 vers 22. Natuurlijk is deze beschrijving een ideaal, dat waarschijnlijk maar weinig vrouwen waarmaken. Salomo had als Prediker al verklaard: “Een vrouw onder die allen heb...

Lees verder
1 week geleden

Sport en gezondheid – of: Hoe belangrijk is mijn lichaam?

1 Korinthe 6 vers 19-20: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam.” 1 Timotheüs 4 vers 8: “Want de lichamelijke oefening is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoordige en van het...

Lees verder
2 weken geleden

Een dankbaar hart hebben (deel één)

1 Thessalonicenzen 5 vers 18: “Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” Als je de Bijbel doorleest, zie je steeds weer de opdracht om te danken! In feite wordt het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament als een gebod gegeven. Sommigen noemen 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 het gebod voor iedere volgeling van Christus: “Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dat is [de] wil van God...

Lees verder