Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 dagen geleden

Het boek Jozua (19)

De lessen van de nederlagen Bijbelgedeelte: Jozua 7 “… raad Ik u aan goud van Mij te kopen … en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken” (Openb. 3:18). Wezenlijke praktische overwegingen over christelijke strijd liggen nu voor ons. Het gedrag van Israël voor Jericho leert ons hoe de strijders van Jezus Christus zich in deze wereld moeten gedragen, terwijl de lessen uit Ai laten zien hoe de christelijke strijd maar al te vaak wordt uitgeoefend. Uiteindelijk...

Lees verder
5 dagen geleden

Pinksteren – de geboortedag van de gemeente

Pinksteren is de geboortedag van de gemeente, en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Noch was er voordien al een gemeente, noch is zij later ontstaan. Dat er tevoren geen gemeente zijn kon, maakten de woorden van de Heer Jezus in Mattheüs 16 vers 18 al duidelijk, toen Hij zei: “Op deze rots1 zal Ik Mijn gemeente bouwen”. Zelfs tijdens het leven van de Heer bestond ze nog niet. Ja, ze was, zoals  Efeze 3 vers 1-10 ons laat zien,...

Lees verder
1 week geleden

Het Johannes-evangelie (11)

Bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 22-36 Het laatste getuigenis van Johannes de Doper De laatste verzen van dit hoofdstuk bevatten het laatste getuigenis van Johannes de doper; het is een getuigenis van een zeer verheven soort. Het toont op een heel bijzondere manier de nederigheid van deze grootste man die uit vrouwen geboren is (Matth. 11:11). “Daarna kwam Jezus met zijn discipelen in het land van Judéa en hield Zich daar met hen op en doopte. En ook Johannes doopte, in...

Lees verder
2 weken geleden

Een reis door de kleine profeten (11) – Zacharia

Bijbelgedeelte: Zacharia 1 vers 1 – 14 vers 21 Na Haggaï komen we nu bij Zacharia in onze reis door de kleine profeten. Deze twee profeten waren tegelijkertijd actief. Inhoudelijk overlappen hun boodschappen elkaar tot op zekere hoogte, maar hun stijl is heel verschillend: Haggaï is eenvoudig en direct; Zacharia is complex en rijk aan beeldspraak. – Laten we eens kijken naar de expressieve profeet Zacharia! De boodschapper: De profeet Zacharia kwam uit een priesterlijke familie (verg. Neh. 12:16); hij...

Lees verder
2 weken geleden

Het leven van David (25)

2 Samuël 13 Bijbelgedeelte: 2 Samuël 13 David en Amnon David wist dat het zwaard zijn huis zou binnendringen. Wat moet hij zich vanaf dat moment zorgen hebben gemaakt over zijn kinderen! Er pakken zich al donkere wolken samen. Amnon, Davids oudste zoon, is verliefd op zijn halfzus Tamar, de biologische zus van Absalom. Zijn slimme vriend Jonadab geeft hem een slecht advies. Hij doet net zo weinig om hem van het vergrijp af te houden zoals Joab dat bij...

Lees verder
3 weken geleden

Gebroken maar gezegend (23)

Jakobus 1 vers 1-5: 1. Jakobus, slaaf van God en van [de] Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing: gegroet! 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, 3. daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. 4. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. 5. Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij...

Lees verder
3 weken geleden

Het boek Jozua (18)

De wijze van oorlog voeren Bijbelgedeelte: Jozua 6 vers 6-21 6. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: Draag de ark van het verbond, en laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit. 7. En tegen het volk zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de HEERE uit trekken. 8. En het gebeurde zoals Jozua...

Lees verder
4 weken geleden

De Openbaring (19)

Openbaring 13 vers 1-10 De onderdrukker van de volkeren   In hoofdstuk 12 zagen we de draak in directe vijandschap met de vrouw. Maar hoofdstuk 13 laat ons zien, dat hij achter de schermen werkt via zijn tussenpersonen, want satan probeert altijd sluw te werk te gaan en zelf onopgemerkt te blijven. Hoewel het einde van zijn dodelijke invloed nadert, is hij nog steeds de god van deze wereld. Hij gebruikt de tijd die hem nog rest met angstaanjagende energie...

Lees verder
4 weken geleden

Gebroken maar gezegend (22)

Psalm 13 vers 2: “Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?” Psalm 13 is een zeer korte Psalm, slechts zes verzen, toch gaat de Psalmist van diepe ontmoediging naar het zingen van zijn verlossing. Wat maakte het verschil? Wat is er veranderd in zijn situatie? Tussen deze twee uitersten bevond zich een man die tot de Heer riep! In de verzen 2 en 3 lezen we van zijn diepe...

Lees verder
4 weken geleden

Vijf dorpen (6)

Lukas 24 vers 13-35 Emmaüs “De Heer is werkelijk opgewekt” (Luk. 24:34). Het einde van de vier evangeliën, Handelingen 1 en 1 Korinthe 15 vertellen ons over de opstanding van de Heer Jezus. Er worden ongeveer tien gelegenheden genoemd waarbij Hij verscheen aan een of meerdere van Zijn discipelen; en we zien in de eerste hoofdstukken van Handelingen hoe het getuigenis van deze opstanding hun prediking vervulde. De verschijningen van de opgestane Heer “Toen Hij nu was opgestaan, vroeg op...

Lees verder