Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 dag geleden

Bijbel Contrastrijk (05)

Demonen uitdrijven De serie “Bijbel contrastrijk” heeft al meerdere lezers aanleiding gegeven om naar verklaringen van meerdere contrasten te vragen. Ook de Contrast-aanwijzing over echt en vals discipelschap komt uit de lezerskring. Het zegenrijk nadenken zal zeker het gevoel voor een gezonde bijbelkennis scherpen. Vaagheid is er namelijk in de praktijk genoeg … Demonen uitdrijven in de naam van Jezus – en toch tegen de Heer zijn (Matth. 7:21-23) De bergprediking (Matth. 5-7) richt zich tot de discipelen van Jezus...

Lees verder
2 dagen geleden

Gebroken maar gezegend (17)

Jesaja 43 vers 1-2: “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” In tegenstelling tot Israëls koppige ongehoorzaamheid zien we Gods trouw...

Lees verder
4 dagen geleden

Het Koninkrijk van God (deel 2)

In de vorige aflevering keken we naar het Koninkrijk van God en zagen we, dat de Heer Jezus in de toekomst als Koning zal regeren. Omdat Hij onze Heer is, en wij onderdanen zijn in Zijn Koninkrijk, staan wij onder het gezag van onze Heer. De heerschappij van Christus Dat betekent, dat Hij aanspraken heeft, Hij heeft rechten en Hij heeft gezag. Hij heeft de controle: “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij...

Lees verder
5 dagen geleden

Bijbel contrastrijk (04)

Verzoekingen Bijbelverzen: 1 Timotheüs 6 vers 9; Jakobus 1 vers 2 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. In wereldse verzoekingen vallen In de bediening van de nog jonge Timotheüs waren er christenen die rijk wilden worden en daardoor in verzoeking vielen (1 Tim. 6:9)....

Lees verder
6 dagen geleden

Het koninkrijk van God (1)

Wij willen ons een beetje bezighouden met de waarheid van het koninkrijk van God. Wij horen (en lezen) veel over de leer van de gemeente: de waarheid betreffende Christus en de gemeente (Hand. 20:27; Ef. 3:2-6, 5:32). De waarheid betreffende de gemeente was aan Paulus gegeven. Het was zijn dienst om deze waarheid te onderwijzen. Maar weet je dat de apostel meer predikte over het koninkrijk dan over de gemeente? In Handelingen 28 vers 30-31 lezen we, dat Paulus het...

Lees verder
1 week geleden

De andere Voorspraak (3)

Pinksteren 26 mei 2023 De vorige keer hebben we het belangrijke feit behandeld dat de Heilige Geest, nu Hij is neergedaald, in de gelovigen woont en dat ons lichaam daarom “de tempel van de Heilige Geest” is.1 Vol van de Heilige Geest Laten we nu even bij dit punt blijven. Ieder van ons heeft zeker al geprobeerd de vraag voor zichzelf te beantwoorden: Als mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is, waarom vertoont mijn leven dan zo weinig...

Lees verder
1 week geleden

Gekruisigd met Christus

19 mei 2023 Galaten 2 vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Een jongeman benaderde een oudere broeder met de vraag: “Wat betekent het, wat dit leven betreft, om met Christus gekruisigd te zijn?” De oudere broeder zei: “Het betekent drie dingen. Ten...

Lees verder
2 weken geleden

Bijbel contrastrijk (03)

Weerstaan / niet weerstaan Bijbelvers: Mattheüs 7 vers 1-2: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld.” Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men steeds weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelgedeelten die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. Weerstaan! De duivel is de grote tegenstander van christenen en wil ons geloof vernietigen. Moeten we daarom voor hem vluchten? Integendeel: we...

Lees verder
2 weken geleden

Het juiste denken ten opzichte van God

In zijn boek “The Knowledge of the Holy” schreef A.W. Tozer: “Wat in onze gedachten opkomt als we aan God denken is het belangrijkste van ons!” We moeten juist denken over wie God is. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld; Hij is niet geschapen naar ons beeld! In Exodus 3, toen de Heer aan Mozes verscheen, droeg Hij hem op zijn schoenen uit te trekken omdat de aanwezigheid van God heilig was! Dan geeft de Heer Mozes de opdracht terug...

Lees verder
2 weken geleden

Gebroken maar gezegend (18)

Exodus 1 vers 11: 11. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. 12. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Zoals de Egyptenaren opzichters over de kinderen van Israël plaatsten om hen met zware lasten te op te zadelen, zo wil de vijand...

Lees verder