Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

De eerste decennia van het christendom (28)

Handelingen 13 vers 1-12 Hoofdstuk 13 Vers 1-3 Met dit hoofdstuk begint het tweede deel van de Handelingen van de Apostelen, met als kenmerk het apostelambt van de apostel Paulus. Gods geduld met het Joodse volk was ten einde gekomen. We zagen in hoofdstuk 3 hoe Petrus’ oproep tot bekering – “opdat [de] tijden van verkwikking mogen komen van [het] aangezicht van de Heer …” – werd afgewezen. Daarom zal het volk pas in het genot komen van de aardse...

Lees verder
6 dagen geleden

De eerste decennia van het christendom (27)

Handelingen 11 vers 27-30; Handelingen 12 vers 1-25   Vers 27-30 “In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten in Antiochië. En één uit hen, Agabus, stond op en gaf door de Geest, dat er een grote hongersnood zou komen over het hele aardrijk.” Dit gaf de discipelen van Antiochië de gelegenheid om van hun liefde te getuigen tegenover de broeders in Judéa. Zij dachten er niet aan, dat ook zij door de hongersnood getroffen zouden worden, en zij wachtten...

Lees verder
1 week geleden

Het dal van de schaduw …

Leestijd: 8 minuten Verdriet is iets heel reëels, dat we bijna allemaal wel eens ervaren. Er kunnen tijden zijn dat je je volledig verpletterd voelt en de structuur van je leven aan het wankelen wordt gebracht. Maar luister naar wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd. “De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (88)

“Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). Het kwade overwinnen door het goede   In de woestijn overwon de Heer Jezus op indrukwekkende wijze het kwade door het goede. Onder leiding van de Geest trok Hij het zwaard van de Geest toen satan Hem aanviel. Zijn strijd was niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheerser van deze duisternis (vgl. Ef. 6:12). Hij streed met de wapenrusting van God en...

Lees verder
2 weken geleden

Het Christelijk leven: Drie vitale kenmerken

De apostel Paulus schreef aan de Galaten over het voorrecht dat hij had om Christus door zijn leven te openbaren; om Hem levendig voor te stellen (Gal. 1:15-16). Het is het verlangen  van Paulus, dat allen die Hem hebben leren kennen als Heer en Redder, de kenmerken weerspiegelen die men in Hem ziet. Hij schreef verschillende brieven. Elke brief is belangrijk voor ons. Vandaag zou ik uw aandacht willen vestigen op de allereerste brief die Hij schreef. De ontvangers van...

Lees verder
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (26)

Handelingen 11 vers 19-26   Vers 19-21 De heiligen, vervolgd en verstrooid na de dood van Stéfanus, gingen door met het prediken van het Woord van God (verg. hoofdstuk 8:4). Zij trokken door naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Onder hen waren Cyprioten en mannen uit Cyrene die – door hun naaste relaties – vertrouwd waren met de Grieken en hun het evangelie verkondigden. Het waren dus eenvoudige gelovigen die het Woord van God uitdroegen buiten de grenzen van het Joodse...

Lees verder
2 weken geleden

De Openbaring 12

Openbaring 7   Invoeging tussen het zesde en zevende zegel Na het zesde zegel komt er een pauze waarin we een gelovig overblijfsel zien, dat op aarde gered wordt. In hoofdstuk 6 vers 9-11 zagen we al een ander overblijfsel gered voor de hemel. Het overblijfsel omvat hier twee groepen mensen: aan de ene kant een bepaald aantal uit Israël en aan de andere kant een niet te tellen schare uit de volken. Het overblijfsel uit de 12 stammen van...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (87)

“En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest” (Ef. 5:18). Vervuld met de Heilige Geest   De Zoon van God was te allen tijde vol van de Heilige Geest. Bij Hem was er niets, dat op enigerlei wijze het werk van de Geest belemmerde. Hij leefde een leven waarin God centraal stond en streefde dezelfde doelen na, die ook de Geest van God nastreefde. Op alle gebieden van Zijn leven stond Hij onder...

Lees verder
2 weken geleden

Juist denken over God

Leestijd: 2 minutes De wereld vertelt ons voortdurend hoe we moeten denken, zelfs wat we over God moeten denken! Maar Paulus spoort ons aan om ‘anders’ te denken over wie God is, en zegt: “Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft...

Lees verder
2 weken geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (2)

Leestijd: 5 minuten De Bijbel beschrijft vele mannen en vrouwen die op machtige wijze zijn gebruikt tot eer van God. Wat we vaak vergeten, is dat deze mannen en vrouwen net als wij waren. Zij hadden hun worstelingen net zoals wij de onze hebben. Eén van deze mannen was de profeet Elia (1 Kon. 17-18). De goddeloze koning Achab en Izébel, zijn koningin, hadden Israël van de Heer weggeleid en tot aanbidding van Baäl gebracht. God strafte het volk door...

Lees verder