Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 weken geleden

Het oog van de orkaan …

“Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela. Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij” (Ps. 3:5-6). In augustus 2005 joeg de orkaan Catrina met windsnelheden tot 300 km/u over het zuiden van de Verenigde Staten. Hij veroorzaakte miljarden aan schade en eiste meer dan 1000 slachtoffers. De orkaan is een van de meest verwoestende stormen ooit. Een typisch kenmerk is echter het zogenaamde oog, een...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 31 (2) – Vertrouwen op God

Bijbelgedeelte: Psalm 31 vers 14-25 “… want de HEERE beschermt de gelovigen” (Ps. 31:24).   In de hoek gedreven en omringd door vele vijanden, die allerlei plannen smeedden om hem van zijn leven te beroven, voelde David zich verraden. De vijandschap, het bedrog en de laster hadden zijn hart gebroken. De angst had David behoorlijk in de greep en hij dacht zelfs dat God hem uit het oog verloren had (vs. 23). Het zag er niet goed uit voor David;...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 31 (1) – Vertrouwen op God

Bijbelgedeelte: Psalm 31 vers 1-13 “Maar ík vertrouw op U, HEERE” (Ps. 31:15).   Ook wanneer we niets van deze psalm zouden begrijpen, is er één vers dat we in ieder geval kennen: “In Uw hand beveel ik mijn geest” (vs. 6). Dit zijn de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis (het zevende kruiswoord). Dit leidt ons meteen in de goede richting om deze psalm te begrijpen. David is een beeld van Christus – niet in alle...

Lees verder
4 weken geleden

Vrijheid, verantwoordelijkheid, broederschap

Bijbelgedeelte: Romeinen 14 vers 1 – 15 vers 7. Veel ontmoediging en zwakheid onder christenen komt voort uit verschillende opvattingen over hoe bepaalde dingen te beoordelen. Het vereist geen specifieke scherpzinnigheid om de verderfelijke effecten daarvan vandaag op te merken. In de brieven van het Nieuwe Testament vinden we veel zinspelingen op het feit dat dergelijke problemen al bij de vroege gemeente bestonden. Deze zinspelingen zijn gekoppeld aan geïnspireerde leringen die, wanneer ze worden toegepast, met succes deze moeilijkheden tegengaan....

Lees verder
4 weken geleden

Zie, Mijn Knecht (8)

Zie, Mijn Knecht “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5). Deze ontroerende verzen geven details over het lijden van de Messias voor Zijn volk. Bepaalde Joodse leiders beweren dat Jesaja 53 het lijden beschrijft dat Israël doorstaan heeft. Het lijdt geen twijfel dat Israël veel geleden heeft … en de Grote Verdrukking is nog...

Lees verder
1 maand geleden

Hij Zelf …

Bijbelgedeelte: Lukas 24 In Lukas 24 vinden we vier keer1 het woordje “Zelf”. In elk van de vier gevallen verwijst het naar de persoon van de Heer Jezus. Hij is Zelf het grote thema van dit hoofdstuk. Laten we deze vier tekstplaatsen wat naderbij bekijken: • Lukas 24 vers 15: “En het gebeurde, terwijl zij praatten en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf naderde en met hen meeging”. De twee discipelen waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Christus was het onderwerp...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (21)

Op het juiste moment het juiste doen “En toen de apostelen waren teruggekeerd, vertelden zij Hem alles wat zij hadden gedaan. En Hij nam hen mee en trok Zich met hen afzonderlijk terug naar een stad, Bethsaïda geheten. Toen nu de menigten dit merkten, volgden zij Hem; en Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond” (Luk. 9:10,11). Het zou een dag van rust en ontspanning moeten...

Lees verder
1 maand geleden

Zie, Mijn Knecht (7)

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt” (Jes. 53:4). Zie, Mijn Knecht (7) Deze tekst bevat veel sleutelbegrippen en maakt deel uit van de belijdenis die Israël zal doen wanneer het Jezus erkent als de Messias, wanneer Hij terugkomt uit de hemel. Wij, gelovigen uit Joden en heidenen, kunnen ons vandaag al vereenzelvigen met deze belijdenis. We realiseren ons dat de Heer...

Lees verder
1 maand geleden

Zie, Mijn Knecht (6)

“ … en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht” (Jes. 53:3b). Zie, Mijn Knecht (6) Jesaja beschrijft hoe slecht de Man van Smarten werd behandeld door Zijn eigen volk. De profeet gebruikte het woord veracht twee keer in vers 3 en noemde zeven punten van de ernstige afwijzing die Hij ervoer. Net zoals mensen elk contact met een melaatse zouden vermijden, zo verborgen ze hun gezichten voor Jezus de...

Lees verder
1 maand geleden

Rusland – Syrië: profetie werpt zijn schaduw vooruit

15 maart 2018. Dit artikel werd 22.09.2015 in het Duits gepubliceerd. De huidige actuele toestand daar bewijst de juistheid ervan. Er wordt veel gesproken over het Midden-Oosten. Men verneemt hoe Rusland militaire goederen levert aan Syrië. Wie de profetie van de Schriften kent, is niet verrast. De toekomst is begonnen … Enige tijd geleden was te lezen en te horen dat Rusland zijn militaire basis in Syrië uitbreidt. Het ziet ernaar uit dat Rusland met grote haast een belangrijke basis...

Lees verder