Christendom

735 artikelen in deze categorie gevonden
4 uur geleden

Hij Zelf …

Bijbelgedeelte: Lukas 24 In Lukas 24 vinden we vier keer1 het woordje “Zelf”. In elk van de vier gevallen verwijst het naar de persoon van de Heer Jezus. Hij is Zelf het grote thema van dit hoofdstuk. Laten we deze vier tekstplaatsen wat naderbij bekijken: • Lukas 24 vers 15: “En het gebeurde, terwijl zij praatten en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf naderde en met hen meeging”. De twee discipelen waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Christus was het onderwerp...

Lees verder
2 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (21)

Op het juiste moment het juiste doen “En toen de apostelen waren teruggekeerd, vertelden zij Hem alles wat zij hadden gedaan. En Hij nam hen mee en trok Zich met hen afzonderlijk terug naar een stad, Bethsaïda geheten. Toen nu de menigten dit merkten, volgden zij Hem; en Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond” (Luk. 9:10,11). Het zou een dag van rust en ontspanning moeten...

Lees verder
4 dagen geleden

Zie, Mijn Knecht (7)

“Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt” (Jes. 53:4). Zie, Mijn Knecht (7) Deze tekst bevat veel sleutelbegrippen en maakt deel uit van de belijdenis die Israël zal doen wanneer het Jezus erkent als de Messias, wanneer Hij terugkomt uit de hemel. Wij, gelovigen uit Joden en heidenen, kunnen ons vandaag al vereenzelvigen met deze belijdenis. We realiseren ons dat de Heer...

Lees verder
5 dagen geleden

Zie, Mijn Knecht (6)

“ … en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht” (Jes. 53:3b). Zie, Mijn Knecht (6) Jesaja beschrijft hoe slecht de Man van Smarten werd behandeld door Zijn eigen volk. De profeet gebruikte het woord veracht twee keer in vers 3 en noemde zeven punten van de ernstige afwijzing die Hij ervoer. Net zoals mensen elk contact met een melaatse zouden vermijden, zo verborgen ze hun gezichten voor Jezus de...

Lees verder
6 dagen geleden

Rusland – Syrië: profetie werpt zijn schaduw vooruit

15 maart 2018. Dit artikel werd 22.09.2015 in het Duits gepubliceerd. De huidige actuele toestand daar bewijst de juistheid ervan. Er wordt veel gesproken over het Midden-Oosten. Men verneemt hoe Rusland militaire goederen levert aan Syrië. Wie de profetie van de Schriften kent, is niet verrast. De toekomst is begonnen … Enige tijd geleden was te lezen en te horen dat Rusland zijn militaire basis in Syrië uitbreidt. Het ziet ernaar uit dat Rusland met grote haast een belangrijke basis...

Lees verder
7 dagen geleden

Maar u blijft …

“Zij zullen vergaan, maar U blijft …” (Hebr. 1:11). Christus heeft een Naam die boven elke naam is. Deze Naam drukt de verschillende heerlijkheden en deugden uit van onze geliefde Heer en Heiland. Met vreugde kunnen we naar Zijn oneindige volmaaktheden kijken en onze aandacht op Hemzelf richten als die Ene, in Wie alle gedachten en wegen van God zich concentreren, zowel als Degene, die het blijvende en eeuwige deel van het hart van elke gelovige is. Het is een...

Lees verder
1 week geleden

Rijk in Christus

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Welke oneindige liefde en genade openbaart zich in het feit, dat onze Heer Jezus Christus als Mens naar deze aarde kwam en als Mens aan het kruis Zijn leven gaf! Als Mens op deze aarde heeft Hij zich oneindig vernederd, ja, heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) {of:...

Lees verder
1 week geleden

Zie, Mijn Knecht (5)

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3a). Zie, Mijn Knecht (5) Het vers van vandaag maakt deel uit van de toekomstige belijdenis van Israël die begint met vers 2, en erkent het gebrek aan erkenning en waardering die de Messias ervoer toen Hij kwam. Israëls leiders beïnvloedden het volk, en daarom werd Hij veracht en verworpen, en naar het kruis geleid. Na Zijn opstanding en verhoging, werd Hij nog...

Lees verder
2 weken geleden

Zie, Mijn Knecht (4)

“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben” (Jes. 53:2). Zie, Mijn Knecht (4) In de menselijke geschiedenis neigen de dingen naar beneden te gaan en erger te worden. Onze eerste ouders en hun familie hebben dit aangetoond (Gen. 3-4), een proces dat sindsdien herhaald is. Met de komst van de Messias...

Lees verder
2 weken geleden

Hongersnood!

Bijbelgedeelte: 2 Samuël 21 vers 1-14 Hongersnood in Israël (2 Sam. 21). Het oogstseizoen begint. Maar alles is droog en stoffig. En dit is al het derde jaar op rij. Koning David zoekt het aangezicht van God. Het antwoord laat niet lang op zich wachten: God heeft ingegrepen, omdat Saul en zijn huis schuldig waren aan bloedvergieten door de Gibeonieten te vermoorden. En toch had Jozua aan God gezworen dat er niets met hen zou gebeuren (Joz. 9). Deze bloedschuld...

Lees verder