Overdenking bijbeltekst

440 artikelen in deze categorie gevonden
5 dagen geleden

Johannes 8 vers 12

“Jezus dan sprak … en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. Een getuigenis uit Oost-Azië <<Op mijn middelbare school heb ik veel nagedacht over de belangrijke vraag van het leven. Mijn ouders hadden veel van me gehouden, maar ik leed omdat ik geen zin en geen doel in mijn leven zag. Daarnaast had ik vaak gezien hoe jongeren in een verdorven...

Lees verder
1 maand geleden

1 Thessalonika 1 vers 2-3

Het gebed van Paulus voor de Thessalonicensen “Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader”. Kennen we zulke dankzegging aan God? Maken we dergelijke persoonlijke vermelding bij soortgelijke gelegenheden? Herinneren we ons onophoudelijk de vrucht van de zegen van de Geest in de heiligen?...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Korinthe 12 vers 18-22

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” David begint deze psalm met de majestueuze pracht van de geschapen hemelen die de glorie van God verklaren. Hij schreef over de zon als een bruidegom die uit zijn slaapkamer tevoorschijn komt – een lieflijk beeld van Christus in Zijn koninklijke luister, met het oog op de zegen voor de hele mensheid dat de hele wereld omvat....

Lees verder
2 maanden geleden

Romeinen 8 vers 36

“Om U worden wij de de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen”. Wie kan er tegen ons zijn? De schoonheid van Christus zal ons al getoond worden, voordat Hij verschijnt en Zijn grote kracht ter hand neemt om de dingen van de wereld te oordelen. Hij zit nu in de hemel met alle macht over Hem en in Hem, maar Hij oefent het nu nog niet uit. Hij heeft ons gesteld in de positie waarin Hij ooit op...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 32 vers 17

Wie zal vrede brengen? “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid”. Hoe vergeefs is het streven naar vrede door alle eeuwen heen geweest! Dit lijkt echter geen verandering teweeg te brengen in de houding van mensen en regeringen, want zij blijven zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Na lange eeuwen van totale mislukking, zouden we denken dat ze zich zouden realiseren dat er...

Lees verder
3 maanden geleden

2 Koningen 5 vers 2-3

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen”. Het getuigenis van een jong dienstmeisje De Bijbel vertelt ons erg weinig over dit jonge meisje. Ze was door Syrische benden uit haar huis in Israël weggevoerd....

Lees verder
3 maanden geleden

Handelingen 23 vers 16-19

“Toen nu de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdlieden bij zich en zei: Breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets...

Lees verder
3 maanden geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen leed zoals het leed van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5). Jeremia had...

Lees verder
4 maanden geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”. In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid. Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door...

Lees verder