Overdenking bijbeltekst

423 artikelen in deze categorie gevonden
1 dag geleden

Handelingen 9 vers 22

“Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht <de> Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is”. Als een ijverige Farizeeër had Saulus heel wat macht. Maar pas na zijn ontmoeting met de Heer Jezus, gelovend en vervuld met de Heilige Geest, lezen we deze uitdrukking: “Saulus echter werd steeds krachtiger …”. Het is erg interessant dit vers te verbinden met 1 Timotheüs 4 vers 15-16, waar Paulus later Timotheüs bemoedigt: “Behartig deze dingen,...

Lees verder
3 dagen geleden

Hebreeën 11 vers 21

“Door [het] geloof zegende Jakob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad [leunend] op het uiteinde van zijn staf”. Jakob had een speciale plaats in Gods bedoelingen, maar hij herkende dit niet in zijn jonge leven. Hij bracht een groot deel van zijn leven door met het beramen en maken van plannen, dingen proberen uit te werken. Jacob heeft de twijfelachtige eer om de eerste te zijn in een lange rij van mensen die ‘op...

Lees verder
5 dagen geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden”. Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang de mensen op een bepaalde plaats moesten blijven, en het gaf met dezelfde duidelijkheid aan wanneer ze hun volgende stap moesten doen. Voor hen was het niet nodig om hun bewegingen te plannen of in te delen. Het was het terrein en het recht van de Heer om alles voor hen te regelen. Het...

Lees verder
7 dagen geleden

Psalm 22 vers 2

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” “Ik ben de goede Herder; de goede herder legt Zijn leven af voor de schapen … Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijne en de Mijne kennen Mij …” (Joh. 10 vers 11 en 14). Psalm 22, 23 en 24 vormen een kostbare trilogie in de heilige Schrift. Zij spreken in volgorde van de Goede Herder,...

Lees verder
1 week geleden

Spreuken 4 vers 25-27

“Laat je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!” In een hardloopwedstrijd is het verstandig om je ogen op het einddoel te houden. Voor de gelovige is dit de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God in heerlijkheid. Hij is zowel het doel als de prijs. Alles wat...

Lees verder
2 weken geleden

Hebreeën 4 vers 15

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde”. Het meelijden van Christus met ons Dit is de dag van het meelijden van Christus; en de vraag voor de beproefde en de in verleiding gebrachte, de gekwelde en onderdrukte, is deze: Wat zou je liever hebben, de kracht van de hand van Christus in bevrijding uit de beproeving, of het meelijden...

Lees verder
1 maand geleden

Deuteronomium 12 vers 12

“… en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u” (Deut. 12:12). Vreugde in de tegenwoordigheid van de Heer Het is opmerkelijk dat drie maal in dit hoofdstuk de Israëlieten opgeroepen worden om zich te verblijden (vs. 7, 12, 18). Elke keer wordt er speciaal...

Lees verder
1 maand geleden

2 Korinthe 11 vers 3

“Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven [en afgeweken] zijn van de eenvoudigheid <en de reinheid> jegens Christus”. Houdt het eenvoudig De slotzin van de tekst van vandaag, “de eenvoudigheid jegens Christus”, is werkelijk een prachtig getuigenis van de genade van God in die zin, dat er een wonderbare eenvoud verbonden is met de Bijbel en het Christendom. De “perspicuity van de Bijbel” is een term die theologen gebruiken om dit...

Lees verder
1 maand geleden

1 Koningen 17 vers 8-9

“Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden” (1 Kon. 17:8-9). Een heidense weduwe en de profeet van God God had getrouw voor Elia gezorgd door raven – onreine vogels – te gebruiken om voedsel bij hem te brengen. Elia dronk uit de beek Krith daar waar God hem had gezegd dat hij zich moest verbergen....

Lees verder
2 maanden geleden

Job 39 vers 36-38

“Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan” (Job 39:36-38) Job is voor God tot niets gebracht en voegt hieraan toe: vernedering met betrekking tot zichzelf en met vertrouwen op God; want alleen maar een vernedering van de mens is hopeloos, tenzij het hart zich met vertrouwen tot God...

Lees verder