Overdenking bijbeltekst

393 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Daniël 1 vers 8,19

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen … De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning”. Het dilemma van Daniël en godvruchtige beslissing Jaren geleden ben ik een verplichting...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!” Dit vers is zeker een passende conclusie. Eerst had de psalmist de eer van God in de prachtige toestand van het uitspansel gezien en ook de volmaaktheid van Gods Woord geopenbaard tot grote zegen van de mensheid. Zijn woorden zijn ultiem in reinheid en waarheid, dus het is alleen maar goed dat we met sterk verlangen reageren...

Lees verder
3 weken geleden

Filippi 3 vers 4-5, 7

“Als iemand anders meent op vlees te [kunnen] vertrouwen, ik nog meer: besneden op [de] achtste dag, uit [het] geslacht van Israël, van [de] stam van Benjamin, een Hebreeër uit [de] Hebreeën … <<Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht”. Paulus was een zelfverzekerd man. In zijn vroegere jaren kwam de positieve houding van de apostel voort uit vertrouwen in zijn geloofsbrieven – namelijk zijn achtergrond, opleiding en positie. Echter, zijn ontmoeting met de...

Lees verder
1 maand geleden

Hebreeën 13 vers 20

De God nu van de vrede, Die uit de doden terugbracht de grote Herder der schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond… In Genesis 9:15 belooft God als de trouwe Schepper de mensen, die Hij weer in het bezit gesteld had van de door de zondvloed gereinigde aarde, dat deze nooit weer door water zou vergaan. Hij maakt een eeuwig verbond met “alle levende ziel van alle vlees” dit betekent met Zijn schepselen, en stelt als...

Lees verder
1 maand geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. Zorgt God? Er zijn sommigen die ons vertellen dat God niet zorgt, dat Hij een onverschillige toeschouwer is voor de zielenpijn van de mensheid en dat Hij geen interesse heeft in de zaken van deze wereld. Is dit werkelijk Gods houding? Of is het een duivels geïnspireerde laster van Zijn Heilige Persoon? Het is het...

Lees verder
1 maand geleden

Hebreeën 11 vers 24-26

“Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen”. Veel mensen beschouwen Mozes als een bijbelse “pilaar” van de Oudtestamentische dagen –...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 1 vers 7-9

7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 62 vers 1 en 2

“Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” Een van de meest moeilijke dingen die we te doen hebben is het in stilheid wachten op God. “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil”. We hebben de neiging te denken dat wachten passief achterover leunen...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Samuël 4 vers 3

“Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: „Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden”. Israël werd met groot verlies verslagen. Hun enige hoop om zich tegen de Filistijnen en het volk van het land in stand te kunnen...

Lees verder
3 maanden geleden

2 Koningen 4 vers 9-10

“En zij zei tegen haar man: Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten; komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken”. Wij zijn alles aan onze Heer verschuldigd, en het is goed dat wij Hem en Zijn verlangens overwegen. Wat zijn Zijn verlangens? Boven alle...

Lees verder